Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: «Εἶμαι ἀντισιωνιστής»

Συζήτηση γιὰ τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: «Εἶμαι ἀντισιωνιστής»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Δευ 10/01/2011 20:06

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: «Εἶμαι ἀντισιωνιστής»


Ἡ Ἀδιαίρετος καὶ ἀκαινοτόμητος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι θρησκεία δηλαδὴ ψυχολογικὸ φαινόμενο διότι εἶναι ἀποκάλυψις τοῦ αἰωνίου Δημιουργοῦ της ζωῆς, μετοχὴ καὶ κοινωνία στὸν Τριαδικὸ τρόπο ὑπάρξεως τοῦ αἰωνίου Θεοῦ ποὺ μεγαλοφυῶς καὶ ὑπερτελείως δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενὸς τὸ σύμπαν καὶ ἐκχέει τὴν ἀγάπη Του καὶ τὴν πανσοφία Του σὲ ὅλη τὴν Δημιουργία μὲ κορωνίδα τὸν ἄνθρωπο.

Ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐν ταπεινώσει κένωσίς Του διὰ τῆς προσλήψεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, θελήσεως καὶ ἐνεργείας καὶ ἰδιαίτατα ἡ ἐν τῷ Σταυρῷ θυσία καὶ ἡ διὰ τῆς Ἀναστάσεως νίκη κατὰ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου ἀπέδειξε τὸ μέγεθος τῆς Θείας ἀγάπης καὶ τὸν ἀληθῆ προορισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ἑπομένως ἡ διακονία στὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἐξουσία ἀλλὰ ταπεινὴ οἰκείωσις τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου ἀληθοῦς Μεσσίου, «ποὺ δὲν ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν».

Δι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγον ὅ,τι λέγεται ἀπὸ Διακόνους τοῦ Εὐχαριστιακοῦ Σώματος θὰ πρέπει νὰ εἶναι λόγος ἀληθείας, ποὺ δὲν θὰ ἐπιδιώκει νὰ ἔχη πολιτικὴν διάστασι ἀλλὰ τὴν ἀληθῆ διάκρισι τῶν γεγονότων διότι «ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».

Σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα κινεῖται, θέλω νὰ πιστεύω καὶ ὁ δικός μου ταπεινὸς λόγος, ἀφοῦ δὲν ἀντιπαρατάσσεται πρὸς πρόσωπα ὅσον κατεγνωσμένα καὶ ἂν εἶναι, διότι εἶναι θεοΐδρυτα καὶ θεοειδὴ ἀσχέτως ἐὰν τὸ ἀναγνωρίζουν ἡ ὄχι, ἀλλὰ ποὺ προσπαθεῖ νὰ καταδείξη τὴν ἀντινομία τῶν καταστάσεων καὶ κατὰ τὴν ἐλαχίστη γνώμη μου τὴν ἐσφαλμένη τραγικότητά τους.

Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὡμίλησα στὴν ἐκπομπὴν τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου MEGA τῆς 20ης/12/2010 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» ἁπαντῶν στὶς ἐρωτήσεις τοῦ δημοσιογραφικοῦ διδύμου καὶ ἐκεῖ μετέφερα ἁπλῶς τὸν ἀληθῆ μαρτυρικὸ λόγο τῶν χιλιάδων ἀντισιωνιστῶν Ἑβραίων συνανθρώπων μας οἱ ὁποῖοι δεκαετίες τώρα μάχονται τὴν Σιωνιστικὴ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸν ἀληθῆ Ἰουδαϊσμόν, καταδεικνύοντες ὅτι ἡ θεολογία τῶν Σιωνιστῶν ἡγετῶν μὲ τὴν σφοδρὰ ἐπιθυμία τους γιὰ τὴν πραγμάτωσι τοῦ ὀνείρου παγκόσμιας ἐξουσίας καὶ ἡγεσίας διεστράφη ἀπὸ τὸν θεϊσμὸν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Δικαίων, εἰς Ἐωσφορισμὸν καὶ Σατανισμὸν ἀποδεχθέντες τὴν θεολογία τοῦ Δυϊσμοῦ καὶ ἀναμένοντες ὡς «Μεσσία τῆς δόξης» τὸν ἀναγγελόμενον εἰς τὸν αἰώνιον λόγον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπον τῆς ἀποστασίας καὶ τῆς ἀνομίας, τὸν ὡς Ἀντίχριστον ὀνομαζόμενον.

Δι’ αὐτὸν σχεδιάζεται ἡ ἐπανοικοδόμησις τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολωμόντος ἐπὶ τοῦ λόφου, ὅπου τώρα εὑρίσκεται τὸ τέμενος τοῦ Ὀμὰρ καὶ διαδίδεται καὶ διαφημίζεται ἡ ἀναγκαιότης τῆς δῆθεν παγκοσμίου Κυβερνήσεως καὶ τοῦ παγκοσμίου ἡγέτη, ἡ κατάργησις τῶν ἐθνικῶν κρατῶν καὶ ἡ οἰκονομικὴ συνένωσις μὲ ἕνα παγκόσμιο νόμισμα.

Γιὰ τὴν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ ὁράματος ἐγκατελείφθη ὁ ἄληθης Νόμος τοῦ Θεοῦ, ἡ Πεντάτευχος καὶ οἱ Προφῆται καὶ ἀντικατεστάθησαν ἀπὸ τᾶς ἐωφορικὴς ἐπινοήσεως περγαμηνᾶς τοῦ Ταλμούδ, τῆς Καμπάλα καὶ τῆς Ραββινικῆς παραφιλολογίας.

Ἀποδείξεις τῶν ἀνωτέρω περιέχονται στὶς ἐκπληκτικὲς ἰστοσελίδες τῶν ἀρνουμένων αὔτην τὴν τραγικὴ ἔκπτωσι ὀρθοδόξων ἑβραίων, στὶς ὁποῖες καὶ παραπέμπω τοὺς «καλοθελητᾶς» ποὺ ἀνέλαβαν τὴν ἐπαγγελματικὴν ὑπεράσπισι τῆς Σιωνιστικῆς ἐκτροπῆς ἐκ τοῦ ἀληθοῦς Ἰουδαϊσμοῦ. Ἃς κάμουν τὸν κόπον νὰ πληκτρολογήσουν στὸ διαδύκτιο τὶς ἰστοσελίδες:

http://www.israelversusjudaism.org καὶ http://www.jewsnotzionists.org/ index.htm.

καὶ τότε ἴσως αἰσθανθοῦν ἐντροπὴν γιὰ τὴν ἄθεσμον καὶ προκλητικὴν στήριξί τους στὸ Σιωνιστικὸν τέρας. Πρέπει δὲ νὰ ληφθεῖ σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν, ὅτι οἱ συγκεκριμένες ἰστοσελίδες ποὺ ἐκπροσωποῦν χιλιάδες ὀρθοδόξων ἑβραίων ἀρνουμένων τὴν Σιωνιστικὴν ἐκτροπὴν ἑδρεύουν στὶς Η.Π.Α. καὶ ὅτι στὶς συγκεκριμένες ἑβραϊκὲς ἰστοσελίδες παρουσιάζονται ἐκτύπως τραγικὰ ντοκουμέντα πολλὰ τῶν ὁποίων ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν σημαντικὴ βιβλιογραφία ἐπὶ τοῦ θέματος γιὰ τὶς σχέσεις τῶν Σιωνιστῶν ἡγετῶν μὲ τὸ αἰσχρὸ καὶ ἐγκληματικὸ καθεστὼς τοῦ παρανοϊκοῦ δικτάτορα Ἀδόλφου Χίτλερ ποὺ ἐξωλόθρευσε ἑκατομμύρια συνανθρώπων Ἑβραίων, Ρώσων, Πολωνῶν, Ἑλλήνων, Ἀθιγγάνων σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ εἰδεχθέστερα ἐγκλήματα τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας, ποὺ σήμερα ὅλοι μὲ βδελυγμία καταδικάζουμε καὶ μάλιστα προσωπικῶς ὑποκλίνομαι ἐνώπιον τῆς μνήμης τῶν θυμάτων τοῦ τραγικοῦ Ὁλοκαυτώματος κατασπαζόμενος τᾶς μαρτυρικᾶς πληγᾶς τῶν ἀθώων θυμάτων.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν τὸ συκλονιστικὸ βιβλίο «Min Hametzar» (Ἀπὸ τὰ βάθη) ποὺ ἐξεδόθη στὴν Ν. Ὑόρκη τὸ 1961 εἰς τὰ Ἑβραϊκὰ καὶ ποὺ συνεγράφη ἀπὸ τὸν Ραββίνο τῆς Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτορος τοῦ Ἱδρύματος Nitra Yeshiva ποὺ ἀναφέρεται στὰ χρόνια 1942-1945.

Ἂν δὲ ὑπῆρχε ἀνθρώπινη δικαιοσύνη στὴν δίκη τῆς Νυρεμβέργης πέραν τῶν φυσικῶν εἰδεχθῶν ἔγκληματιων αὐτουργῶν Ναζί, θὰ ἔπρεπε νὰ δικαστοῦν καὶ οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Πάπας τῆς Ρώμης γιὰ τὸ ἀπίστευτο ἔγκλημα τῆς δολοφονίας τῶν ὀχτακοσίων χιλιάδων Σέρβων Νεομαρτύρων ὑπὸ τὶς εὐλογίες τοῦ προσφάτως «ἁγιοποιηθέντος» ἀπὸ τὸ Βατικανὸ εἰδεχθοῦς ἐγκληματίου Καρδιναλίου τῆς Κροατίας Ἀλουϊσίου Στέπινατς.

Συνεπῶς δὲν ἀποδέχομαι τὴν κατηγορία τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ τεχνηέντως ἐπεχείρησε τὸ παγκόσμιο Σιωνιστικὸ λόμπυ νὰ μοῦ προσάψει διαστρέφοντας τοὺς λόγους μου, διότι ἁπλῶς ἀνέδειξα τὴν ἀλήθεια τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν ποὺ καταγγέλουν δεκάδες χρόνια οἱ ὁμοεθνεῖς τῶν.

Δία τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν τρέφω αἰσθήματα βαθυτάτης ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσεως ὅπως διὰ κάθε λαὸν τῆς ὑφηλίου, ὡς ὀφείλω ὡς μέλος τῆς Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἀντισιωνιστὴς εἶμαι καὶ ὄχι ἀντισημίτης ἀντικρούων τὴν πλανημένη καὶ ἀδόκιμη θεώρηση τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς μὲ τὸν τραγικὸ καὶ ἀπαράδεκτο ἐωσφορισμό, ποὺ διαδίδεται διὰ μέσου τῶν παραρτημάτων τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, τῶν μασονικῶν σὲ κάθε χώρα στοῶν, ὅπου ὑπὸ τὰ κρυπτογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ ἰδίου Θεοῦ τῆς Μασονίας ΜΑΤΣ (Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος) κρύπτεται ὁ Ἑωσφόρος, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ βιβλιογραφία τῶν στοῶν ὡς τοῦ ἐπὶ τριάντα ἔτη Διευθυντοὺ τῶν θεοσοφιστικῶν-μασονικῶν περιοδικῶν ΙΛΙΣΣΟΣ καὶ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Κωστὴ Μελισσαρόπουλου ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἑπτὰ ὁμιλίαι εἰς τὸν 18ον βαθμόν» καὶ ἔχω καταδείξει σὲ δημοσιευμένα κείμενά μου καὶ σὲ ἀναπάντητη αἴτησί μου πρὸς τὸν ἁρμόδιο Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου γιὰ τὴν κατὰ νόμον διάλυσιν τῶν λειτουργούντων ὑπὸ τὸ προσωπεῖον δῆθεν Ἱδρυμάτων Μασονικῶν στοῶν, ἐνῶ οὐσιαστικὰ ἀποτελοῦν Ναοὺς λατρείας καὶ μυήσεως στὸν Ἐωσφορισμὸν ποὺ ἤδη ἐκρεμεῖ πρὸς ἐκδίκασιν ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Τὴν πλήρη ἐξάρτηση τῶν Μασονικῶν Στοῶν ἀπὸ τὸν Διεθνῆ Σιωνισμὸ ἀπέδειξε μὲ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα ὁ μαχητὴς Δημοσιογράφος Κώστας Τσαρούχας στὸ μοναδικὸ βιβλίο «Ἡ Μασονία στὴν Ἑλλάδα» ποὺ προλόγισε ὁ πρύτανης τῆς Δημοσιογραφίας Σεραφεὶμ Φυντανίδης καὶ ὅπου ἀποδεικνύεται ὅτι ὅλες οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο Στοὲς ὑπόκεινται στὴν Σιωνιστικὴ Ὑπερστοὰ BENEN BERITH (Μεγάλη Δρῦς) ἡ ὁποία ἑδρεύει στὶς ΗΠΑ καὶ ἡ ὁποία ἔχει παράρτημά της στὴν περιοχὴ τῆς πλατείας Συντάγματος.

Τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ δικτατορία ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπιβληθῆ τὴν κατέδειξε ἀναφερομένη στὴν Ὑπερστοὰ Μπίλτνεμπερκ, πολιτικοῦ βραχίονα τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἡ ἀνάρτηση στὶς ἰστοσελίδες:

http://powerstructureresearch.wordpress ... erg-gruppe καὶ

http://blogpoliteia.wordpress.com/2009/ ... omment-511

ἀπὸ ὅπου τὸ περιοδικὸ NEXUS Ἰουνίου 2010 ἀναδημοσιεύει τὰ σχετικὰ ντοκουμέντα καὶ ὅπου παρίσταται ἀνάγλυφα ἡ ἀσύληπτη καὶ ἐφιαλτικὴ παγκόσμια διαπλοκή, ἡ οἰκονομικὴ ἀπολυταρχία διὰ τῶν ὁποίων ἐπιχειρεῖται ὁ στραγγαλισμὸς τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν τῶν λαῶν.

Ἀπαντῶν στὸν Κυβερνητικὸν ἐκπρόσωπον Ὑφυπουργὸν κ. Πεταλωτὴν θέτω ὡς ἁπλὸς πολίτης τὰ κάτωθι ἐρωτήματα: Γιατί ἡ Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα δανείζει μὲ ἐπιτόκιο 1,1% καὶ ὁ ὅμιλος τῶν διεθνῶν Τραπεζῶν Σιωνιστικῆς ἰδιοκτησίας μας δανείζει σήμερα μὲ τοκογλυφικὸ ἐπιτόκιο 6%;

Ποιὸς ἐμποδίζει τὴν οὐσιαστικὴ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἕνωση τῆς Εὐρώπης μὲ τὴν συμπερίληψη τῆς μεγάλης Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας;

Ποιὸς πράγματι κωλύει τὴν ἔκδοσι Εὐρωομολόγου καὶ ἀναγκάζεται ὁ Πρωθυπουργὸς νὰ ἀρχίσει τὴν συλλογὴ 1.000.000 ὑπογραφῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν; Ἀπὸ ποιοὺς φαλκιδεύεται ἡ δυνατότητα τῆς Ἑλλάδας νὰ γίνει ἐνεργειακὸς κόμβος τόσον μὲ τὴν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας τοῦ ἀγωγοῦ Μπουρκᾶς-Ἀλεξανδούπολης ὅσο καὶ μὲ τὴν ἄρνηση τῶν Ἑλληνικῶν Κυβερνήσεων νὰ ἐφαρμόσουν τὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς θαλάσσης ποὺ εἶναι ἐνσωματωμένο στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίκαιο καὶ νὰ ἀνακηρύξουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα περιοχὴ ΑΟΖ (Ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης ἐκμετάλλευσης) ἀξιοποιώντας τὰ τεράστια ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς Χώρας, ποὺ θὰ τὴν καταστήσουν πρωταγωνιστὴ στὴν ἐνεργειακὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης γιὰ δεκαετίες καὶ θὰ τὴν ὁδηγοῦσαν στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ ΔΝΤ;

Γιατί δὲν παραχωροῦμε ναυτικὴ βάση στὸ Ρωσικὸ στόλο γιὰ νὰ ἐκμηδενήσουμε τὴν Τουρκικὴ ἀπειλῆ καὶ τὴν χυδαία διεκδίκηση γιὰ συνεκμετάλευση τοῦ Αἰγαίου καθὼς καὶ τὴν κυριαρχικὴ διεκδίκηση ἐκ μέρους τῆς γείτονος, τοῦ μισοῦ Αἰγαίου ἕως τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ.

Γιατί δὲν προχωροῦμε ἄμεσα στὴν ἐξώρυξη τοῦ τεραστίου ἐθνικοῦ μας πλούτου στὴν Β. Ἑλλάδα σὲ χρυσό, οὔρανιο, ὄσμιο καὶ ἄργυρο, ὅπως καταγγέλουν οἱ Καθηγηταὶ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κῶν/νὸς Παπαστεφάνου τῆς Πυρηνικῆς Φυσικῆς καὶ Βασίλειος Παπαγεωργίου τῆς Χημείας ποῦ ἐπιστημονικῶς ἀποδεικνύουν ὅτι εἴμαστε ἡ πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως σὲ ὀρυκτὸ πλοῦτο; Καὶ τέλος τί ἐννοοῦσε ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ὅταν μίλησε γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα παγκόσμιας οἰκονομικῆς διακυβέρνησης;

Στὴν ἐπιθετικὴν δήλωσιν νεοκόπου Ἀρχηγοῦ κομματιδίου, ὑποβάλλω τὸ εὐγενὲς ἐρώτημα πὼς προεφήτευσε ἡ συνελθοῦσα τὸ 1993 εἰς τὸν Ἀστέρα Βουλιαγμένης Ὑπερστοὰ Μπίλντεμπερκ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἰδίων προσώπων ποὺ ἀνέφερα στὴν εἰρημένη ἐκπομπὴ διὰ στόματος τοῦ τότε ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. κ. Κρίστοφερ, ἐν μέσῳ πλήρους πολιτικῆς νηνεμίας στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ σκηνή, τὴν μετὰ τρίμηνο πτώση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Ἃς ἐρωτηθῆ περὶ αὐτοῦ ὁ νέστωρ τῆς πολιτικῆς πρ. Πρωθυπουργὸς κ. Κῶν/νὸς Μητσοτάκης.

Καὶ τέλος ἀπαντῶν στὸ ἄρθρον τοῦ ΒΗΜΑΤΟΣ τῆς Κυριακῆς 2/1/2010 ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἕνας ταλιμπᾶν στὸν Πειραιά» συμβουλεύω εὐπρεπῶς τὸν ἰδιοκτήτην κ. Ψυχάρην ἐπειδὴ ἀπέλιπεν ὁ μέντωρ του, γιὰ νὰ μὴν ἐπισυμβῆ καὶ τὸ κλείσιμο τοῦ ΒΗΜΑΤΟΣ τῆς Κυριακῆς ὡς ἔγινε μὲ τὸ καθημερινὸ ΒΗΜΑ νὰ προσέξει τὴν ἀξιοπιστία τῆς Ἐφημερίδος του καὶ τοὺς συντάκτες της, γιατί στὸν «Βηματοδότην» τῆς Κυριακῆς 13/6/2010 δημοσιεύθηκαν τὰ ἀκόλουθα:

«Ὁ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου εἶναι ὁ μοναδικὸς ἕλληνας πολιτικὸς ποὺ συμμετεῖχε στὴν ἐφετεινὴ συνεδρίαση τῆς λέσχης Μπίλντεμπερκ στὴν Ἱσπανία. Οἱ δυὸ ἄλλοι Ἕλληνες ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς Coca-Cola κ. Γ. Δαυΐδ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ κ. Λ. Τσούκαλης. Οἱ «κλειστὲς συζητήσεις» εἶχαν θέμα τὴν παγκόσμια κρίση καὶ ἀσφαλῶς τὴν Ἑλλάδα.

Ἀπὸ τὶς ξένες διασημότητες ξεχώρισαν ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἱσπανίας κ. Χοσὲ Λουὶς Θαπατέρο , ὁ ἐπίτροπος κ. Χ. Ἀλμούνια , ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Deutsche Βank κ. Τζ.Ἀκερμαν, ὁ πρόεδρος τῆς Μicrosoft κ. Μπὶλ Γκέιτς, ὁ ἱστορικὸς κ. Νάιαλ Φέργκιουσον, ὁ εἰδικὸς ἀπεσταλμένος γιὰ τὸ Πακιστᾶν καὶ τὸ Ἀφγανιστᾶν κ. Ρίτσαρτ Χόλμπρουκ, ὁ πρώην ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ κ. Ρόμπερτ Ρούμπιν καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Συμβουλίου Οἰκονομικῶν Ἐμπειρογνωμόνων τοῦ Ὀμπάμα κ. Λόρενς Σάμερς.

Καὶ φυσικὰ καμία μυστικὴ συνάντηση δὲν εἶναι πραγματικὰ μυστικὴ ἂν δὲν συμμετέχει ὁ κ. Χένρι Κίσινγκερ. Τί εἶπε ὁ κ. Παπακωνσταντίνου μὲ ὅλους αὐτούς;

«Θὰ μποροῦσα νὰ σοῦ πῶ ἀλλὰ μετὰ θὰ ἔπρεπε νὰ σὲ σκοτώσω» ἀπάντησε μὲ τὸ γνωστὸ αἰνιγματικό του χαμόγελο σὲ συνεργάτη μου ποὺ τόλμησε νὰ τὸν ρωτήσει. Ποιὸ μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ θανάσιμο μυστικό; Ἐλπίζω ὄχι κάτι σχετικὸ μὲ τὸ μέλλον τῆς οἰκονομίας». δία τῶν ὁποίων ἐπαληθεύονται οἱ ἀναφορές μου.


Καὶ μία ὀφειλομένη ἀπάντηση στοὺς γνωστοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους ποὺ ἔσπευσαν νὰ ὑποστηρίξουν ἀνερυθριάστως αὐτὴν τὴν σατανιστικὴ παγκόσμια συνωμοσία γιὰ νὰ μὴ θιγεῖ στὸ παραμικρό.

Εἶμαι περίεργος νὰ μάθω τί στοχεύουν νὰ ἀπαντήσουν στὸ Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Κύριό μας ὅταν εὑρεθοῦν ἐνώπιόν Του γιὰ νὰ ἀποδώσουν λόγον τῆς διαχειρίσεώς τους στὸν ἀμπελώνα Τοῦ ὅταν τοὺς ἐπιδείξει τὸ Ταλμούδ, τὴν Καμπάλα καὶ τὴν Ραββινικὴ παραφιλολογία διὰ τῶν ὁποίων ἀνηλεῶς καὶ χυδαίως καθυβρίζεται.

«Ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρούς» Κύριος θὰ δεχθῆ τὰ ψελλίσματά τους περὶ ἀγαπολογίας καὶ ψευδοανθρωπισμού;

Καὶ μία δήλωσις πρὸς κάθε ἐνδιαφερόμενο: Οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἀδιαιρέτου, Ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου του Χριστοῦ Ἐκκλησίας γιὰ θέματα πίστεως δὲν παραιτοῦνται ἀλλὰ πεθαίνουν εἴτε στὴν ἐξορία εἴτε στὸ ικρίωμα.
"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Ἐπιστροφὴ στην ΤεκταινόμεναΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron