ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Συζήτηση περὶ Μυθολογίας - Ἱστορίας

ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ » Τετ 05/01/2011 02:30

Για να επανέλθουμε λίγο στο αρχικό θέμα μας. :thumbup:

Ἡ δὲ μύησις ἐγίνετο κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον• ἐκάθιζον τὸν μυούμενον ἐπὶ θρόνου• ὅθεν ὠνομάζετο καὶ θρονισμὸς ἡ μύησις αὐτή• ἔβαλλον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐλαίας, ἔδενον καὶ τὴν κοιλίαν αὐτοῦ μὲ ταινίαν πορφυράν. Ἔπειτα ἐχόρευον περὶ αὐτὸν οἱ τελοῦντες, οἶον, οἱ μυοῦντες αὐτόν. Ὁ δὲ μυηθεῖς τὰ μυστήρια ταῦτα, ἀπέφευγε πάντα κίνδυνον, ἂν προσήυχετο• ὅθεν λέγει ὁ Ἀριστοφάνης•

Αλλ᾽ εἴ τις ὑμῶν ἐν Σαμοθρᾴκῃ τυγχάνει
μεμυημένος, νῦν ἐστιν εὔξασθαι καλὸν


Ἐπρεπεν ὅμως νὰ ἔχη καὶ τὴν ταινίαν ἐκείνην τὴν πορφυράν• ὡς ὁ Ἀγαμέμνων μεμυημένος ὧν, ἔχων καὶ τὴν ταινίαν, κατέπαυσε μεγάλην ἐπανάστασιν τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν Τρωάδα. Ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς μεμυημένος ὧν καὶ αὐτός, καὶ ναυαγήσας, ἐσώθη ἐκ τοῦ κινδύνου μεταχειρισθεῖς τὸ κρήδεμνον ὑπὸ τὴν κοιλίαν αὐτοῦ, μὴ ἔχων ταινίαν. Τοιαῦτα σωστικὰ ἤσαν τὰ μυστήρια ταῦτα. Ὅθεν ἦλθον καὶ οἱ Ἀργοναῦται, νὰ μυηθῶσι αὐτά, ὡς λέγει ὁ Ἀπολλώνιος, ἴνα πλεύσωσιν ἀκινδύνως. Δία τοῦτο ἄρα ἐσπούδαζον, νὰ μυηθῶσι ταῦτα ὅλοι οἱ μεγαλεπίβουλοι, καὶ ὡς λέγουσιν, ὅλοι οἱ Ἥρωες τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου ἐμυήθησαν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Φίλιππος ὁ πατὴρ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἦλθε καὶ ἐμυήθη, καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
(Βλ Σταγειρίτης «Ωγυγία» τόμος Β’ σελ. 173)

Ὁ Ἠσύχιος λέγει, ὅτι ἦτον τὶς Ἱερεὺς τῶν Καβείρων Κοίης, ἢ Κόης ὀνομαζόμενος, ὅστις ἐκάθηρε τοὺς φονεῖς• τοῦτο δὲ ἐγίνεται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἰς τὴν Λῆμνον, ὅπου ἤρχοντο οἱ φονεῖς καὶ ἐκαθαρίζοντο, εἰς τὸ ἱερὸν τῶν Καβείρων• καὶ τίνες μὲν παραγουσιν αὐτὸν παρὰ τὸ καίω, ὅθεν ἐλέγοντο καὶ Πυρκόοι, καὶ Θυηκόοι οἱ Ἱερεῖς• ἄλλοι δέ, παρὰ τὸ κοέω ἢ Κόω, τὸ ἐννοῶ, ὅθεν καὶ τὸ Λαοκόων, καὶ Εὐρυκόας, ὁ μεγαλονοῦς. Οἱ δὲ Λατίνοι παραγουσιν αὐτὸν παρὰ τὸ κόχεν Ἑβραϊκόν, τὸ ὁποῖον σημαίνει Ἱερέα.
(Βλ Σταγειρίτης «Ωγυγία» τόμος Β’ σελ 177)

Και ο Νόννος στα Διονυσιακά αναφέρει:
[Για την Ηλέκτρα τη μία εκ των Πλειάδων] η Θρακιώτισσα γυναίκα, η κυβερνήτρια των Καβείρων
γυνὴ Θρήισσα, κυβερνήτειρα Καβείρων,
(Βλ Νόννος «Διονυσιακά» 4.4 )
Υπομονή Ήλιος θα φανεί με χρυσά φτερά για να μας πει, μες στην ντροπή, πολεμίστε και γκρεμίστε τη Δρακογενιά

Νίκος Γκάτσος - Ο Δράκος
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μέλος
Μέλος
 
Δημοσ.: 227
Ἐγγραφή: Τετ 06/09/2006 11:51

Προηγούμενη

Ἐπιστροφὴ στην Μυθολογία - ἹστορίαΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron