Περί Γερμανίας

Οἰκουμενικὴ πολιτικοστρατηγική

Περί Γερμανίας

Δημοσίευσηἀπό ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ » Κυρ 20/07/2014 21:38

Από το έργο του Φουράκη Π. Ιωάννου με τίτλο ΜΕΙΞΙΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ + ΙΣΤΟΡΙΑΣ θα παραθέσω αυτούσια μια σχετική με την γεωπολιτική θέση της Γερμανίας αναφορά. Η αναφορά αυτή ίσως σηματοδοτεί και διευκρινίζει κάποιες από τις αιτίες και αφορμές των μέχρι τώρα κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών τεκταινομένων. Από την σελίδα, λοιπόν, 481 του προαναφερθέντος έργου αντιγράφουμε :

"Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, λόγω τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς ἐπικρατουσῶν εἰς αὐτήν γεωφυσικῶν, κλιματολογικῶν καὶ περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, διακατείχετο, διακατέχεται καὶ θά διακατέχεται, ἐδυναστεύετο, δυναστεύεται καὶ θά δυναστεύεται ἀπό τόν συμφυῆ ἀθεράπευτον σύνδρομον τῆς ἀνάγκης ὄχι μόνον "τοῦ ζωτικοῦ, ἀλλά καὶ τοῦ ζωϊκοῦ χώρου". Ὡς ἐκ τῆς θέσεώς της ταύτης, τόσον ὡς γεωφυσική ὀντότης (ὡς χώρα) ὅσον καὶ σάν (ὄχι ὡς) ἀνθρωπίνη κοινωνία (πολιτεία - κράτος), εὑρίσκετο, εὑρίσκεται καὶ θά εὑρίσκεται εἰς σύμφυτον καὶ ἐπίκτητον χωλότητα. Αὕτη ἀπορρέει ἐκ τῶν γεωλογικῶν της, κλιματολογικῶν της καὶ περιβαλλοντικῶν της μειονεκτημάτων. Τό μέν ἔδαφός της στερεῖται τῶν δυνατοτήτων ἀξιολόγου, ποσοτικῆς καὶ ποιοτικῆς, παραγωγῆς γεωργοκτηνοτροφικῶν ἀγαθῶν, τό δέ ὑπέδαφός της τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀπαιτουμένων μεταλλευτικῶν, χημικῶν καὶ κυρίως ἐνεργειακῶν πρώτων βιομηχανικῶν ὑλῶν. Τά αὐτά δέ μειονεκτήματα ἔχουν καταστήσει καὶ καθιστοῦν τούς μέ τό ἐπίκτητον φυλετικοεθνικόν προσωνύμιον Γερμανοί συνονθύλευμα βαρβάρων ( Ἀλανῶν, Γότθων, Βησιγότθων, Ὀστρογότθων, Βανδάλων Κἰμβρων, Τευτόνων, Σουηβῶν, Σαξώνων, Λογγοβάρδων, Φράγκων κ.λπ.) ὄχι μόνον χωλούς (ψυχοπνευματονοητικῶς) ἀλλά καὶ συμπλεγματικούς. Διά τόν ἁπλούστατον αὐτόν λόγον οὗτοι, πλήν τοῦ ὅτι ἦσαν καὶ εἶναι ἀδίστακτοι καὶ ἐπιθετικοί (ὅπως ὅλοι οἱ μέ σωματικά καὶ ψυχολογικοπνευματικά μειονεκτήματα, π.χ. οἱ κοντοί καὶ ὁμοφυλόφιλοι) ἦσαν, εἶναι καὶ θά εἶναι πειθαρχική, ἀλλά καὶ ἐπιθετική μᾶζα ὀ(α)νθρώπων.
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ καὶ ἡ ἐπιθετικότης αὐτῶν δέν εἶναι ἐπίκτητα φαινόμενα, ἀλλά σύμφυτα, ὄχι μόνον λόγω τῆς βαρβαρικῆς των καταγωγῆς, ἀλλά κυρίως τῆς συμφύτου των ἀνασφάλειας. Αὕτη δέ ἀπορρέει ἐκ τῶν προαναφερθέντων λόγων καὶ ἀποτελεῖ ἕν ἐκ τῶν δύο - τριῶν σπονδύλων τοῦ δυναστεύσαντος, δυναστευομένου καὶ δυναστευσομένου συλλογικοῦ ἐπιθετικοῦ συνδρόμου.
"..ανέμισε το ουρανοφλεγόμενο Λοφίο της Θεάς Αθηνάς και η φωτιά της ξεχύθηκε στον Κόσμο ολάκερο..."

Ε-ΤΟΠΙΑ
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Παλαιό μέλος
Παλαιό μέλος
 
Δημοσ.: 1403
Ἐγγραφή: Σάβ 16/11/2002 00:08
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑΙ

Ἐπιστροφὴ στην ΓεωπολιτικήΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron