Μένουν μόνο 100 μῆνες

Θέματα ποὺ δὲν ἀνήκουν σὲ μία ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπιστημονικῶν κατηγοριῶν

Μένουν μόνο 100 μῆνες

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Δευ 27/07/2009 17:13

Μένουν μόνο 100 μῆνες


Τόσο, καὶ πιὸ σύντομο, εἶναι τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἀπομένει, μέσα στὸ ὁποῖο μποροῦμε ἀκόμη νὰ δράσουμε προτοῦ φθάσουμε στὸ σημεῖο καὶ πέρα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἡ διαδικασία ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος θὰ εἶναι μὴ ἀναστρέψιμη. Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα τοῦ προγράμματος γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος ποὺ μελέτησε τὸ βρετανικὸ "Ἵδρυμα γιὰ τὴ Νέα Οἰκονομία". Τὰ συμπεράσματα τῆς μελέτης σχολίασε ὁ Andrew Simms, διευθυντὴς τοῦ προγράμματος, στὴν Guardian Weekly τῆς 15.8.2008.
Ἡ συγκέντρωση διοξείδιου τοῦ ἄνθρακα, τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ κύριος συντελεστῆς τοῦ φαινόμενου τοῦ θερμοκηπίου στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ πλανήτη, ὑπολογίζεται σήμερα ὅτι εἶναι ἡ μεγαλύτερη τῶν τελευταίων 650.000 ἐτῶν. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὰ τελευταῖα 250 χρόνια, μετὰ τὴ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση, οἱ καύσεις ἄνθρακα καὶ πετρελαίου καὶ οἱ ἀλλαγὲς στὴ χρήση γῆς μὲ τὴν ἀστικοποίηση καὶ τὴν ἐξαφάνιση των δασῶν ἔχουν ἐπιβαρύνει τὸν πλανήτη μὲ σχεδὸν δυὸ δισεκατομμύρια τόνους διοξείδιου τοῦ ἄνθρακα, ποὺ σήμερα βρίσκονται στὴν ἀτμόσφαιρα.
Ἡ ποσότητα τῶν ἀερίων τῶν καυσίμων, ποὺ δημιουργοῦν τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, θὰ φθάσει σύντομα σὲ κάποιο κρίσιμο ἐπίπεδο, πέραν τοῦ ὁποίου ἡ αὔξηση τῆς θερμοκρασίας θὰ ἐπιταχυνθεῖ, χωρὶς νὰ εἶναι δυνατὸς ὁ περιορισμός της.

Εἶναι μία διαδικασία ποὺ ἀνατροφοδοτεῖται καὶ παραμένει μόνιμα, ἀκόμη κι ἂν ἐκλείψουν οἱ ἀρχικὲς ἀφορμές της. Πολλοὶ εἶναι οἱ λόγοι. Γιὰ παράδειγμα, ἡ τήξη τῶν πάγων στοὺς πόλους περιορίζει τὴν ἀντανάκλαση θερμότητας ἀπὸ την επιφάνεια τῆς γῆς πρὸς τὸ διάστημα καὶ αὐξάνει ἔτσι τὸ σύνολο τῆς θερμότητας ποὺ παραμένει στὴν ἀτμόσφαιρα. Τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα ἔχει καὶ ὁ περιορισμὸς τῆς ἀπορρόφησης τοῦ διοξείδιου τοῦ ἄνθρακα ἀπὸ τοὺς ὠκεανοὺς λόγω τῆς ἀλλαγῆς τῶν ἀνέμων ποὺ προκαλεῖ ἡ ὑπερθέρμανση. Αὐτὲς οἱ αὐτοτροφοδοτούμενες διαδικασίες θὰ ἐξακολουθήσουν, ὅταν ἡ συγκέντρωση τοῦ διοξείδιου τοῦ ἄνθρακα περάσει ἕνα κρίσιμο ὅριο, ἀκόμη καὶ ἂν διακοπεῖ ἡ ἐκπομπὴ τοῦ διοξείδιου τοῦ ἄνθρακα ὁλοσχερῶς.
Ἐὰν αὐτὸ συμβεῖ, τὸ κλίμα ὅλης της Γῆς θὰ μεταπέσει σὲ μία κατάσταση ἀναταραχῆς, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἔχει καταστρεπτικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴ βιολογική, πολιτικὴ καὶ πολιτισμικὴ πραγματικότητα, ὄπως εἶναι γνωστὴ σήμερα.

Σύμφωνα μὲ τὴν "Διακυβερνητικὴ Ὁμάδα γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος", ποὺ ἑδρεύει στὸ Λονδίνο, τὸ κρίσιμο ὅριο, μετὰ τὸ ὁποίο η κατάσταση δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀντιστραφεῖ εἶναι ἡ αὔξηση τῆς μέσης θερμοκρασίας τῆς ἐπιφάνειας τῆς Γῆς κατὰ 2?C πάνω ἀπὸ τὴ μέση θερμοκρασία ποὺ ἐπικρατοῦσε πρὶν τὴ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση. Ὡστόσο, ἀκόμη κι ἂν γίνει δυνατὸ νὰ συγκρατηθοῦν οἱ ἐκπομπὲς διοξείδιου τοῦ ἄνθρακα, ὥστε νὰ μὴν ὑπερβοῦμε τὸ ὅριο αὐτό, εἶναι πιθανὸ ὅτι ἡ τήξη τῶν πάγων στοὺς πόλους καὶ στὴ Γροιλανδία εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ ὁδηγεῖ σὲ μία μέση ἀνύψωση τῆς ἐπιφάνειας τῆς θάλασσας κατὰ 7 μέτρα.

Ἐκεῖνο, λοιπόν, ποὺ εἶναι σήμερα πολὺ δυσάρεστο εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι περίπου σὲ 100 μῆνες ἡ συγκέντρωση διοξείδιου τοῦ ἄνθρακα θὰ ἔχει φθάσει σὲ ἕνα σημεῖο, ὅπου δὲν φαίνεται πιθανὸ ὅτι ἡ ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας θὰ παραμείνει στοὺς 2?C μόνο.

Ἀκόμη πιὸ δυσάρεστο καὶ ἀνησυχητικὸ εἶναι τὸ περιορισμένο ἀποτέλεσμα ποὺ ἔφερε τὸ Πρωτόκολλο τοῦ Κιότο, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ βιομηχανικὲς χῶρες ἔθεσαν ἕνα ὅριο στὶς ἐκπομπὲς καυσαερίων, ὄπως τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα ἀπὸ τὴν καύση ὀργανικῶν καυσίμων, ἡ μεθάνη ἀπὸ τὶς καλλιέργειες, τὸ νιτρικὸ ὀξὺ ἀπὸ τὰ ὀχήματα καὶ ἀέρια ἀπὸ ἄλλες βιομηχανικὲς δραστηριότητες.
Δυσάρεστη καὶ ἀνησυχητικὴ εἶναι καὶ ἡ διαπίστωση ὅτι εἶναι αὐταπάτη τὸ νὰ νομίζουμε ὅτι ἡ ἀτομικὴ δράση θὰ ὁδηγήσει στὸν περιορισμὸ τῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ καύσεις. Οἱ κυβερνήσεις οἱ ἴδιες πρέπει νὰ ἀναλάβουν συντονισμένη δράση. Εἶναι αὐτὸ δυνατὸ μὲ τὶς ἀντιλήψεις ποῦ ἐπικρατοῦν σήμερα;
Ἡ ἀντίληψη τῆς συνεχοῦς προόδου καὶ ἀνάπτυξης τοῦ πλούτου ἀποκλείει κάθε πιθανότητα ραγδαίας προσαρμογῆς τοῦ μοντέλου τῆς οἰκονομίας πρὸς τὰ περιβαλλοντικὰ ὅρια. Ποιὸς ἀποδέχεται σήμερα τὸν περιορισμὸ τῆς κατανάλωσης μαζὶ μὲ τὴν ἐξοικονόμηση τῆς ἐνέργειας καὶ ποιὸς μελετᾶ τοὺς τρόπους ποῦ θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἕνα τέτοιο ἀποτέλεσμα;
Παρὰ τὴ χρηματοπιστωτικὴ κρίση καὶ τὸ αὐξανόμενο κόστος τῆς ἐνέργειας τὸ μοντέλο τῆς ἀέναης ἀνάπτυξης ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιβιώνει. Καὶ βέβαια, ραγδαία ἀναπτυσσόμενες χῶρες, ὄπως ἡ Κίνα, ἡ Ἰνδία καὶ ἡ Βραζιλία δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀκολουθήσουν ἕνα διαφορετικὸ ἀναπτυξιακὸ δρόμο. Πρέπει, λοιπόν, νὰ σκεφθοῦμε πάνω στὸ ἀδιανόητο καὶ αὐτὸ εἶναι ὅτι γύρω στὸ 2100 ἡ μέση θερμοκρασία τοῦ πλανήτη θὰ εἶναι 3-5?C πάνω ἀπὸ τὴ μέση θερμοκρασία τῆς πρὶν ἀπὸ τὴ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση ἐποχῆς.
Αὐτὸ σημαίνει τὴν ὁλικὴ ἐξαφάνιση τοῦ πάγου στὸν Βόρειο Πόλο, τὴν ἐξάπλωση τῶν ἐρήμων, ἀκραία φυσικὰ φαινόμενα, τὴν τήξη τῶν παγετώνων στὶς Ἄνδεις καὶ στὰ Ἰμαλάια, καὶ τέλος τὴ μαζικὴ ἀπελευθέρωση τῆς μεθάνης ποὺ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν τούνδρα τῆς Σιβηρίας. Αὐτὰ δὲν εἶναι μόνο φαινόμενα καὶ ἀριθμοὶ ἀλλὰ συνεπάγονται τὴν ἐξαφάνιση τοῦ 50-80% τῆς βιοποικιλότητας στὸν πλανήτη καὶ τὴν ἀδυναμία ἐπιβίωσης σὲ μεγάλες περιοχὲς τῶν σήμερα κατοικούμενων ἐκτάσεων γῆς.

Ἔτσι, ὁ Sir John Holmes, ἐπίτροπος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀνθρωπιστικῶν κρίσεων δηλώνει στὴν Guardian Weekly τῆς 12.10.07 ὅτι: "Οἱ τάσεις φαίνονται καθαρά. Ἡ καταστροφὴ ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος ἔχει ἀρχίσει. Εἶναι ἐδῶ μπροστά μας!" Κατὰ τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ ΟΗΕ μέσα στοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 2007 πάνω ἀπὸ 66 ἑκατομμύρια ἄστεγοι ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων στὴν Ἀσία. Ἀνάλογα συνέβησαν στὴν Ἀφρική. Ἀλλὰ καὶ ἔντονη ξηρασία ἀκολούθησε τὶς γιγαντιαῖες πλημμύρες.
Ἡ μοίρα τῶν μαζῶν στὴν Νότιο Ἀσία, τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴ Νότιο Ἀμερικὴ δὲν ἔγινε εὐρέως γνωστὴ στὸν ἀναπτυγμένο Βορρᾶ. Οἱ ἀβυσσαλέες διαιρέσεις τοῦ σημερινοῦ κόσμου φαίνεται νὰ εἶναι μία ἀκόμη πτυχὴ τοῦ προβλήματος.


"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Ἐπιστροφὴ στην Ἄλλα ἐπιστημονικὰ θέματαΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron