ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Συζήτηση περὶ τοῦ ἤθους καὶ τοὺς ὕφους τῆς πολιτικῆς

ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευσηἀπό ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » Τετ 14/10/2009 19:24

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΙ ΒΟΜΒΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΩΡΙΝΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ;

Καθ᾿ ὅλους, πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 4ης Οκτωμβρίου, μῆνες ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ εἰς αὐτᾶς συμμετέχοντα Κόμματα, πολλοὺς αὐτῶν ἡγετικοὺς παράγοντες καὶ πολλὰ Μ.Μ.Ε. ( ἔντυπα καὶ ἠλεκρονικὰ) ἠκούσθει, ἐτονίσθει στεντωρίως καὶ ἀπετυπώθει ἐμφατικῶς καὶ ὁ ὅρος ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Αὐτονόητο δὲ καὶ εὐκολοκαταννόητο ἦτο καὶ εἶναι πὼς: Διὰ τοῦ ὅρου τούτου ἐσηματοδοτήτο, σηματοδοτεῖται, ἐπροσδιοριζόταν καί προσδιορίζεται ἡ ἀνατροπή, τῆς τὴν Πολιτεία-Χῶρα Ἑλλάδα διέπουσα, ἀπό τὸ 1975, Πολιτειακὴ [ Συνταγματικὴ] Τάξις. Δηλαδὴ τοῦ πολιτικοῦ καὶ κατὰ φυσικὴ συνέπεια καὶ πολιτιακοῦ συστήματος αὐτῆς.

Ἀνεξαρήτως ὅμως, τῆς ὅλης ἐτυμολογικῆς δομῆς, συνθέσως καὶ κυρίως δηλωτικῆς καὶ προσδιοριστικῆς ἔννοιας, τοῦ ὅρου τούτου, ἡ προαναφερθήσα, θεωριτικὴ δῆθεν χρήσις του μετεουσιὸνεται πλεὸν εἰς πρακτικὴ. Οἱ διαδικασίες κατασκευῆς καὶ ἐνεργοποιήσεως, τῶν ἐργαλείων καὶ τῶν δι᾿ αὐτῶν Ἐθνικῶν καὶ πολιτικοκοινωνικῶν μηχανισμῶν ἐνάρξεως καὶ ἐπιτυχῶς πορείας καὶ καταλήξεως, τοῦ ἤδη ἔχοντος ὁρισθεῖ καὶ προδιορισθεῖ στόχου, τῆς τοῦ Πολιτεύματος ἀνατροπῆς εἶναι πλέον ὀφθαλμοφανὲς γεγονός.

Τὸ γεγονὸς ὅμως τοῦτο δὲν τὸ συνθέτουν, δὲν τὸ συγκροτοῦν, δὲν τὸ καλλιεργοῦν καὶ ἀναπτύσουν, οὔτε θὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ ἐπιβληθεῖ ἐξ αἰτίας μόνο:

α. Τῆς ἐπερχόμενης πραγματικῆς καὶ οὐσιαστικῆς οἰκονομικῆς καὶ κατὰ φυσικὴ συνέπεια ἐθνικοκοινωνικῆς κρίσεως.

β. Τῆς ἀπὸ τὸ γράφοντα καὶ διὰ σχετικοῦ του, καὶ εἰς τὴν παροῦσα Ἑνότητα τῆς «ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑΣ» ΜΑΣ ἀναρτηθέντος, τὴν 16η Μαρτίου 2009, μὲ τὸ τίτλο «ΑΝΤΙΟ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ» μηνύματος του, διὰ τοῦ ὁποίου προαναγγελώταν, ἡ ἤδη πραγματοποιηθήσα καὶ πραγμετοποιούμενη, ΦΥΓΗ, ἀπὸ τὴν Προεδρία, τόσο τῆς Κυβερνήσεως, ὅσο καὶ τοῦ Κόμματος τὴν «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» τοῦ Νεότερου Κωνσταντίνου Καραμάνλη καὶ οὐσιαστικῶς ἡ εἰς τὸν Παπανδρέου Γεώργιον παράδωσιν τῆς Προεδρίας τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀναμφιβόλως, τὰ δύο τοῦτα, γεγονότα, φαίνονται πὼς σενετελέσθησαν, συντελοῦνται καὶ θὰ ὁλοκληρωθοῦν ἐντὸς τῶν Παγκοσμίων, Διεθνῶν καὶ Ἐθνικῶν οἰκονομικῶν κανόνων καὶ διεργασιῶν καὶ φυσικὰ τῶν θεσπισμένων καὶ ἐπικρατούντων πολιτειακῶν [Συνταγματικῶν] πλαισίων, ἀρχῶν καὶ λειτουργικῶν Κανόνων. Αὐτὰ ὅμως δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ δύο ἀκόμα πολύγευστα μὲν, ἀλλὰ πολυδιαλυτικὰ ἐκρικτικὰ δὲ «κερασάκια εἰς τὴν τούρτα»...

Παρ᾿ ὅ,τι μόνο, τὰ δύο τοῦτα γεγονότα, εἶναι ἰκανὰ νὰ πυροδοτήσουν κλιμακωτὴ σειρὰ ἄλλων, τὰ ὁποῖα σκοπὸ καὶ συνέπεια θὰ ἔχουν τὴν ὁριστικὴ ΑΝΑΤΡΟΠΗ τοῦ τωρινοῦ Πολιτειακοῦ Συστήματος, δύο ἀκόμα ἄλλα, ἐκ τῶν ἤδη συντελεσθέντων, πρόκειται νὰ ἀποτελέσουν, τόσο τοὺς βατῆρες καὶ ἐπιταχύτες, τῆς πρὸς τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τούτη ἀρξαχθεῖσαν πορεία, ὅσο καὶ κατὰ τὸν κάποιον τερματισμὸ αὐτῆς τῆς εἰς τὰ θεμέλια τοῦ Συστήματος τούτου τοποθετήσεως, πυροδοτήσεως καὶ ἐκρίξεων πολλῶν καὶ πολύστοχων καὶ ἱσχυρῶν Βομβῶν.

Δύο μόνο, ἀπὸ τὶς εἰς τὰ θεμέλια τοῦτα, ἔχουσες ἤδη τοποθετηθεῖ, βόμβες τοῦτες ἀλλὰ μὴ ἀκόμα πυροδοτηθεῖσες εἶναι:

. Ἡ καὶ μὲ συναίνεσιν τοῦ Νεότερου Καραμανλῆ Κωνσταντίνου καὶ πλειᾶδος ἡγετικῶν Στελεχῶν τοῦ Κομματος τῆς «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» πραγματοποιηθεῖσα, κατὰ τὶς Βουλευτικὲς ἐγκλογὲς τῆς 4ης Όκτωμβρίου 2009, πολύμορφη καὶ πολυδιάστατη καλπονοθεία καὶ ψηφοκλοπή, καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν τεχνικὴ ἀνάδειξιν, ὡς Μέγιστου νικητοῦ» τοῦ Παπανδρέου Γεώργιου, τοῦ Νεότερου ἐπίσης.

. Ἡ, ἀπὸ τὴν καλπονοθεία καὶ ψηφοκλοπὴ τούτη λαμβοῦσα, τὸ ἐκ τῶν προτέρω προγραμματισμένο καὶ προοργανωμένο μεγάλο μέρος των, ἡ ἀγγλοδημιουργημένη καὶ ἀγγλοκατευθυνομένη ΣΕΚΤΑ – ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ἡ ὁποία ἤδη, τὴν 13η Οκτωμβρίου 2009, καὶ μὲ τὴν ἐμφανὴ ανοχὴ καὶ παραδοχὴ, τόσο τοῦ Καραμανλὴ, ὅσο καὶ τοῦ Παπανδρέου καὶ τῶν Κόμματῶν τους, ἐνσυνειδήτως καὶ ἐν πλήρη ἐπίγνωσιν τῶν συνεπειῶν της, ἐτοποθέτησε, εἰς τὰ θεμέλια τοῦτα τοῦ Πολιτεύματος, βραδυφλεγὴ μὲν, ἀλλὰ ἱσχυρὰ δὲ βόμβα.

Τούτη δὲ ἐτοποθέτησεν εἰς αὐτὰ μὲ τὸ νὰ ἐξέλθει ἐπιδεικτικῶς ἐκτός τῶν πλαισίων τῶν θεσπισμένων πολιτειακῶν ἀρχῶν καὶ κανόνων. Ἐξῆλθε ἐκ τῶν πλαισίων τούτων ἐξερχομένει ἐκ τῆς αἰθούσης τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Δῆμου [τῆς κατ᾿ αὐτὴν Βουλῆς τοῦ Λαοῦ] ἀρνηθῆσα, διὰ δευτέραν φορά, νὰ σεβασθεῖ καὶ τηρήσει τὴν ἀπὸ τὸν 59ον Κανόνα, τοῦ ἐντὸς τοῦ Πολιτεύματος τούτου ἔχουσα προσδιορισθεῖ καὶ ὁρισθεῖ ὁρκομοσία πίστεως εἰς αὐτὸ.

ΑΚΥΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΩΝ.

Ἀνεξαρτήτως:
Ἀπὸ τὶς Θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις, ἀπόψεις καὶ θέσεις ἕκαστης καὶ ἕκαστου ἐξ Ἡμῶν, ὅλες καὶ ὅλοι καὶ ἱδικότερα οἱ συμμετάσχουσες καὶ συμετασχόντες εἰς τὴν διαδικασίαν τῶν ἐκλογῶν [ οἱ κατ᾿ αὐτᾶς ψηφίσαντες] ἧμεθα Πολῖτες τῆς Πολιτείας Ἑλλάδα [ μέλη τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Δήμου] καὶ ἐκ τῆς ἰδιότητος μας τούτης δεχόμεθα καὶ ἀποδεχόμεθα τὶς Ἀρχὲς καὶ τοὺς Κανόνες λειτουργίας αὐτῆς.

Ἡ δὲ ἀποδοχὴ καὶ παραδοχὴ αὐτῶν μᾶς ὑπαγορεύουν, μᾶς ἀπαιτοῦν ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐπιβάλουν, ἀφ᾿ ἑνός τὸν εἰς αὐτᾶς σεβασμόν μας καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου τὴν τήρησίν των καὶ περιφρούρησίν των. Ἀπὸ τοὺς ἴδιους Κανόνες τούτους προβλέπεται καὶ ὁρίζεται ἡ τιμωρία μας διὰ τὴν ἄρνησιν τηρήσεως των.

Διὰ τὴν μὴ, ἀπὸ τοὺς «ἐκλεγέντας Βουλευτὲς»(;) τῆς Σέκτας τούτης, τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ἐπιδεικτικῆς καὶ καταφόρου ἀρνήσεως σεβασμοῦ καὶ τηρήσεως τοῦ προαναφερομένου 59ου ἐκ τῶν Κανόνων τούτων θὰ πρέπει ὅπως :

Κάποιο Νομικοὶ [Δικηγόροι], οἱ ὁποῖο σέβονται Εαὑτοῦς καὶ ὡς Πολῖτες καὶ ὡς Λειτουργοὶ τῆς Πολιτείας καὶ δὴ τῆς Θεᾶς Θέμιδος νὰ προσφύγουν εἰς αὐτήν, ἵνα τῆς ζητήσουν, ἔστω καὶ μόνο, τὴν ἐκ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου, ἀποπομπὴ αὐτῶν τῶν ἀσεβῶν καὶ βλάθημων Κλώνων [κατασκευασμένων] καὶ «ἐκλεγμένων» (sik) ὑποτείθεται «Βουλευτῶν».

Καίτοι, ὡς πληροφορήθηκα, μόλις σήμερα, συζητεῖται καὶ ἐτοιμάζεται ἡ προσφυγή τούτη σπευδῶ νὰ ἀναφέρω ἁπλῶς, ἀφ᾿ ἑνός τοὺς ἔντονους προβληματισμούς μου καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου τὶς ἔντονες ἀνησυχίες μου, διὰ τὴν ἐκ τῆς προσφυγῆς τούτης βέβαια πρόκλησιν, δημιουργίαν καὶ ἀνάπτυξιν πολῶν, πολυμόρφων καὶ πολυδιάστατων ἐπεδιωκόμενων καταστρεπτικῶν παραμέτρων.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
 
Δημοσ.: 808
Ἐγγραφή: Δευ 02/09/2002 22:27

ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Σάβ 17/10/2009 00:49

ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο Κος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο Κος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ "ΑΠΟΣΤΟΛΗ", ΩΣ ΚΑΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ".
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΠΗΘΩ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ (ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΣΑ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ.
ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ...
πρώην μέλος
 

ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευσηἀπό ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » Σάβ 17/10/2009 02:46

Αγάπητέ Γεράσιμε καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιείς κεφαλαία στην σύνταξη των κάθε μηνυμάτων- δημοσιεύσεών σου, όπως και εσύ έτσι και τα καινούργια μέλη της Δημοθοίνιας κάνουν αυτό το λάθος να χρησιμοιούν κεφαλαία και γι αυτό τον λόγο γίνεται κατ επανάληψη παρατήρηση.. Τα κεφαλαία γράμματα κυρίως δηλώνουν επιθετικότητα..Κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν γνωρίζεις.

Να σαι καλά και σε Ευχαριστώ.
Ου πάνυ ημίν ούτω φροντιστέον, τι ερούσιν οι πολλοί ημάς,
αλλ' ό,τι ο επαϊων περί των δικαίων και αδίκων
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
 
Δημοσ.: 323
Ἐγγραφή: Δευ 16/10/2006 00:26
Τοποθεσία: ΕΥΒΟΙΑ

ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευσηἀπό ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ » Σάβ 17/10/2009 04:13

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την επιθυμία του στον προσωρινό πρόεδρο της βουλής, να ορκιστούν (τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ) στην τιμή και την συνείδησί τους αντί του θρησκευτικού όρκου, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ο θρησκευτικός όρκος, "ο τύπος του όρκου που έχει καθιερωθεί παραβιάζει το συνταγματικό πρόσταγμα της ανεξιθρησκείας..."(!!!!)

Η απάντησι του κ.Σιούφα ήταν η εξής : «Η ορκωμοσία των βουλευτών και ο όρκος ο οποίος δίδεται, καθορίζεται με ρητή διάταξη του Συντάγματος και συγκεκριμένα το άρθρο 59. Δεν τίθεται θέμα πολιτικού όρκου. Ο σεβασμός του Συντάγματος είναι απόλυτος και από όλους. Με το Σύνταγμα της χώρας θα γίνει και σήμερα η ορκωμοσία των βουλευτών καθώς και η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ορκωμοσίας»
ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 

ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Σάβ 17/10/2009 08:21

Γιώργο, με συμβούλεψες : [quoteΤα κεφαλαία γράμματα κυρίως δηλώνουν επιθετικότητα..Κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν γνωρίζεις.[/quote]


Γιώργο σε ευχαριστώ για την επισήμανση! Δεν το γνώριζα...Όταν θέλω να δηλώσω οργή ποιά γράμματα αρμόζουν; Ίσως κεφαλαία.
Αν ο τρόπος που γράφω την γνώμη μου είναι ακατάλληλος, θα ήθελα να το γνωρίζω, και θα είμαι πιο προσεκτικός. Σαν νέο μέλος έχω κάνει άλλες 14 δημοσιεύσεις με κεφαλαία γράμματα και κανείς δεν το παρατήρησε.Πάντος, όπως βλέπεις δεν είναι πρόβλημα.

Φιλικά,
Γεράσιμος
πρώην μέλος
 

ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Σάβ 17/10/2009 09:47

http://www.youtube.com/watch?v=un46foS- ... X6NcCQbbNw

Μήπως το Σύνταγμα προνοεί και με ποιό χέρι πρέπει να ορκίζετε κάποιος;
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02


Ἐπιστροφὴ στην Πολιτικὴ - Ἐκκλησία τοῦ ΔήμουΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron