Καμπούρογλου Δημήτριος «Συμβιβασμός»

Καμπούρογλου Δημήτριος «Συμβιβασμός»

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Κυρ 27/06/2010 07:16

Μια και σε μια δημοσίευση μου με θέμα τον Δ. Καμπούρογλου παρέλειψα να δώσω κάποια παραπάνω στοιχεία και δείγματα σχετικά με το έργο του. Μέρος του έργου του αποτελεί και η ποίηση, η οποία είχε για την εποχή της "χαρακτήρα" ιδιαίτερο..

«Συμβιβασμός»

Ἕνα κορίτσι
κρινοπλασμένο,
δὲν μὲ χωνεύει
τὸ ὀρφανό,

δὲν μὲ χωνεύει
ἄχ! τὸ καϋμένο,
γιατ' εἶμαι, λέγει,
μελαχροινό.

Ἕνα μαχαῖρι
'πάρε, νὰ σφάζῃ,
σχίσε τὸ στῆθος
καὶ σἂν ἰδῇς

πῶς ἡ καρδιά μου
μέσα μου βράζει,
τότε βεβαίως
τότε θὰ 'πῇς:

«Πρόσωπο ποὔχει
μέσα στὰ στήθη
τέτοιο καμίνι,
θὰ δυνηθῇ,

ὡσὰν ἐμένα
ἄσπρο νὰ μείνῃ,
δὲν θὰ μαυρίσῃ,
δὲν θὰ ψηθῇ;

Σἂν δὲν σ' ἀρέσει
'μαῦρος νὰ μείνω,
σβύσε τὴν φλόγα,
καὶ παρευθύς,

ἐνῷ πασχίζεις
ἄσπρος νὰ γίνω,
καὶ σὺ κοντά μου
θὰ ζεσταθῇς,
κι' ὅλους τους ἄσπρους
θὰ συχαθῇς!

Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, «Συμβιβασμός», Η φωνή της καρδιάς μου. Λυρική συλλογή, Αθήνησιν, εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1873, σσ. 27-28
πρώην μέλος
 

Καμπούρογλου Δημήτριος

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Κυρ 27/06/2010 07:25

Μια και σε μια δημοσίευση μου με θέμα τον Δ. Καμπούρογλου παρέλειψα να δώσω κάποια παραπάνω στοιχεία και δείγματα σχετικά με το έργο του. Μέρος του έργου του αποτελεί και η ποίηση, η οποία είχε για την εποχή της "χαρακτήρα" ιδιαίτερο..


«Το κρεβάτι του κοριτσιού»


Μὲ γλυκαὶς γλυκαὶς κουβένταις,
ἐνυχτώθηκα μιὰ 'μέρα,
σ' ἕνα σπίτι φιλικό,
καὶ νὰ φύγω δὲν 'μποροῦσα,
τὶ χαλάζι! τὶ ἀέρας!
τὶ κακὸ ἐξαφνικό!!

Μοὔδωσαν ἕνα κρεββάτι,
ποῦ 'ντρεπόμουν νὰ πλαγιάσω,
τὶ κρεββάτ' εὐγενικό!
τὶ ὡραία κουνουπιέρα!
τὶ σεντόνια! τὶ μεγάλο!
τὶ ζεστό! τὶ μαλακό!

Πλάγιασα τὸ κάτω κάτω,
κ' ἐλογάριαζα ὁ καϋμένος
πῶς θὰ κοιμηθῶ καλά,
ὅταν ἔξαφνα μὲ 'πιάνει
μιὰ φαγοῦρα ποῦ πετιοῦμαι
πέντε πιθαμαὶς 'ψηλά!

Σἂν νὰ μοὔπιναν τὸ αἷμα
χίλιοι ψύλλοι, χίλιαις σκνίπαις,
καὶ κουνούπια καὶ κοργοί,
τί νὰ κάμω, τί νὰ γίνω,
ποῦ νὰ φύγω, ποῦ νὰ μείνω,
τὶ κατάρα, τὶ ὀργή!

Τί τοὺς ἔκαμα, τί θέλουν
'συλλογίσθηκα, μοῦ 'φάνη
ἡ αἰτία φυσικὴ,
τοῦτοι ὅλοι οἱ διαβόλοι,
ποῦ μὲ πολεμᾶνε τόσο,
ἴσως θἆν' ἀρσενικοί.

Κ' ἐπειδ' εἶναι μαθημένοι
κάθε βράδυ νὰ θαυμάζουν
κοριτσίστικο κορμί,
ἐθυμώθησαν οἱ φίλοι,
καὶ τὰ γένεια μου θὰ ἦναι
τοῦ θυμοῦ των ἀφορμή.

Πάλι κύτταζα στὸ στρῶμα,
καὶ δὲν εὕρισκα κἀνένα,
δὲν εἰξεύρω τὶ νὰ 'πῶ…
Εἶδα πῶς κἀνεὶς δὲν φταίει,
τὴ φαγοῦρα πῶς τὴν ἔχει,
τὸ κρεββάτι μοναχό.

Φίλοι μου, σᾶς ἐξορκίζω,
ἄν σας τύχῃ 'στὴ ζωή σας
νὰ πλαγιάσετε ἀλλοῦ,
ὁ Θεὸς νὰ σᾶς φυλάξῃ,
νὰ μὴ κοιμηθῆτε, ὄχι,
σὲ κρεββάτι κοριτσιοῦ.


Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, «Το κρεβάτι του κοριτσιού», Η φωνή της καρδιάς μου. Λυρική συλλογή, Αθήνησιν, εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1873, σσ. 29-31
πρώην μέλος
 

Καμπούρογλου Δημήτριος «Συμβιβασμός»

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Κυρ 27/06/2010 07:32

Μια και σε μια δημοσίευση μου με θέμα τον Δ. Καμπούρογλου παρέλειψα να δώσω κάποια παραπάνω στοιχεία και δείγματα σχετικά με το έργο του. Μέρος του έργου του αποτελεί και η ποίηση, η οποία είχε για την εποχή της "χαρακτήρα" ιδιαίτερο..


«Το όνειρόν μου»


Σὲ δυὸ μεγάλαις κάμαραις
εἶδα εἰς τὤνειρό μου
πῶς μπῆκα, 'σὰν νὰ 'γύρευα
κἀνένα σύντροφό μου…

Ἡ μία ἦτο ἀπ' αὐταὶς
γεμάτη ἀπὸ βαρέλια,
καθὼς ἐμπῆκα μέσ' σ' αὐτὴ
ξεράθηκ' ἀπ' τὰ γέλοια.

Σὲ μιὰ βαρέλ' ἀνάσκελα
δυὸ γέροι μεθυσμένοι,
ἦσαν πεσμένοι, ἀγκαλιά,
βρεμένοι, λερωμένοι!

Καὶ 'στὴν κατάστασι αὐτὴ
μουρμούριζαν κ' οἱ δύο,
ὁ ἕνας «οἶνον βούλομαι»
ὁ ἄλλος «ἔ! νὰ πίω!!»

Ἀφένταις δὲν σηκόνεσθε;
ὡς πότε θὰ κοιμᾶσθε!!
ποιοὶ εἶσθε; ὁ Χριστόπουλος
κι' ὁ Ἀνακρέων θἆσθε!

Μένουν ξεροὶ κι' ἀκίνητοι,
δίκαιο τὸ κακό τους,
γιατί νὰ λὲν' τόσα καλὰ
γιὰ τὸ παλῃόκρασό τους.

Ὤ! πόσον εἶμαι εὐτυχής!
ποτὲ κρασὶ δὲν πίνω,
καὶ ὅπως τόρα εἶν' αὐτοί,
ποτέ μου δὲν θὰ γίνω.

Ἀφοῦ καὶ τὰ κορίτσ' αὐτὰ
ποῦ τόσῳ ἀγαπῆσαν,
'ντραπῆκαν καὶ γιὰ συντροφιὰ
τριγύρω τους δὲν ἦσαν!

Ἐνῷ κἀμπόσοι σἂν κι' ἐμὲ,
ὁπόταν ἀποθάνουν,
θἄχουν κορίτσια συντροφιὰ
νὰ ἔλθουν νὰ τοὺς κάνουν!!

Μπαίνω 'στὴν ἄλλη κάμαρα…
ἕνα σωρὸ κορίτσια,
βαστοῦσαν εἰς τὰ χέργια τους
τί σβίγκους, τί παστίτσια,

τὶ μπακλαβᾶ, τὶ σαβαρέν,
τὶ τοῦρταις, τὶ συνέχι,
τὶ καταΐφι, ῥεβανί…
καὶ ποιὸ γλυκὸ δὲν ἔχει!!!

Μοῦ λέγ' ἡ μία «ἄκουσε
αὐτὰ ποῦ θὰ σοῦ ποῦμε,
γιατὶ μᾶς ἀγαπᾷς πολύ,
γι' αὐτὸ σὲ ἀγαποῦμε».

«Ἀπ' ὅλα τὰ γλυκύσματα
πάρε ὅποιο θελήσῃς,
κι' ἀπ' ὅλα τὰ κορίτσ' αὐτά,
ποιὰ θέλῃς νὰ φιλήσῃς;»

Εὐθὺς ἐσυλλογίσθηκα,
ὅποιο γλυκὸ ζητήσω,
γλυκὸ θὰ ἦναι, ἂς ἰδῶ
ποι' ἀπ' ὅλαις νὰ φιλήσω…

Κάνω νὰ πιάσω τὴ μικρή,
μοῦ φεύγει κ' ἡ μεγάλη,
κάνω νὰ πιάσω τοῦτ' ἐδῶ,
μοῦ φεύγει καὶ ἡ ἄλλη…

Κάνω νὰ πιάσω τὴν παχειά,
μοῦ φεύγει κ' ἡ λυχνοῦλα,
νὰ πιάσω τὴν μελαγχροινή,
μοῦ φεύγει κ' ἡ ξανθούλα!!!

Σἃν εἶδα μιὰ μὲ καστανὰ
μαλλιά, μὲ 'μαῦρα 'μάτια,
ἐκόντεψ' ἡ καρδοῡλά μου
νὰ γίνῃ δυὸ κομμάτια!

Χύνομαι καταπάνω της,
καὶ στὴ 'στιγμὴ ὁ καϋμένος
τὴν πιάνω, ἄου! 'φώναξε…
ξυπνάω τρομασμένος…Τὶ βλέπω!! Τὴ γατοῡλά μου
τὴ μαύρη, ποῡ κοντά μου
'κοιμώτανε καὶ μοὔτανε
ἡ μόνη συντροφιά μου,

τὴν εἶχα πιάσ' ἀπ' τὸ λαιμό,
καὶ 'φώναζ' ἡ καϋμένη!
Σκοτάδι 'μαῦρο, ἐρημιά,
ὅλ' ἦσαν κοιμισμένοι!

Οὔτε κορίτσια ὤμορφα
εἶχα ἐκεῖ κοντά μου,
οὔτε γλυκύσματα πολλὰ
εἶδα 'στὴν κάμαρά μου.

Ὡς καὶ 'στὸν ὕπνο εἴσασθε
μαργιόλικα, κορίτσια!!
Ἂς 'πρόφθανα τοὐλάχιστον
νἄτρωγα δυὸ παστίτσια!!

Ὑπομονή! κἀμμιὰ φορὰ
μοὖπαν πῶς ἀληθεύουν
τὰ ὄνειρα, ὤ! τότε πιὰ
πιστεύω δὲν μοῦ φεύγουν!

Ἄχ! καστανὴ ἀγάπη μου,
'στὰ ξύπνα μ' ἂν σὲ πιάσω,
ἂν σὲ ἀφήσ' ἀφίλητη,
σἂν τὸ κουκὶ νὰ σκάσω!


Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, «Το όνειρόν μου», Η φωνή της καρδιάς μου. Λυρική συλλογή, Αθήνησιν, εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1873, σσ. 22-26
πρώην μέλος
 

Καμπούρογλου Δημήτριος «Συμβιβασμός»

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Κυρ 27/06/2010 07:55

Μια και σε μια δημοσίευση μου με θέμα τον Δ. Καμπούρογλου παρέλειψα να δώσω κάποια παραπάνω στοιχεία και δείγματα σχετικά με το έργο του. Μέρος του έργου του αποτελεί και η ποίηση, η οποία είχε για την εποχή της "χαρακτήρα" ιδιαίτερο..

Καμπούρογλου Γρ. Δημήτριος "50 Παραθέματα"
ΓΕΝΝΗΣΗ: Aθήνα 1852
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1942
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Εις τα κοινωνικά ζητήματα δεν εφαρμόζεται η θεωρία της κολυμβητικής τέχνης. Και αν προκειμένου περί αυτής είναι ανάγκη πρώτα να ’μπής εις το νερόν και κατόπιν να μάθης πώς κολυμβούν, προκειμένου περί κοινωνικών ζητημάτων προηγείται πάσης ανατροπής η ανατροφή.

«Ανατροφή και ανατροπή», 1927. Σταύρος Σκοπετέας (επιμ.), O Kονδυλάκης και το χρονογράφημα, B΄. Bασική Bιβλιοθήκη, 34. Eκδοτ. οίκος Iωάννου N. Zαχαροπούλου, 1956. 188.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Δεν θέλω χρήματα,
δεν θέλω πλούτο,
είναι μια ψώρα
ελεεινή·
όσο την ξύνεις
την οργισμένη,
τόσο σε τρώει,
τόσο πονεί.

«Έρως και γλυκίσματα», 1-8. Η φωνή της καρδιάς μου, 1873. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 287.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Δυο μόνον αγαπώ
σ’ αυτόν τον κόσμο,
έρωτα, φίλοι
μου, και γλυκά,
γι’ αυτά θα ζήσω,
γι’ αυτά πεθαίνω,
τ’ άλλα για μένα
μηδενικά.

«Έρως και γλυκίσματα», 33-40. Η φωνή της καρδιάς μου, 1873. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 287.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Παραπονούμεθα διά την ασθενή μνήμην μας, ενώ θα έπρεπε μάλλον να παραπονούμεθα διά την ασθενή λήθην μας.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 26.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. Όχι μόνον μία πόλις της Ελλάδος διάκειται εχθρικώς προς την άλλην, αλλά και δύο συνοικίαι της αυτής πόλεως, και οι γείτονες της αυτής οδού, και οι σύνοικοι της αυτής οικίας, και οι συνεταίροι της αυτής επιχειρήσεως. Πόσες φορές δεν αισθάνθηκα, ότι αν ημπορούσα να διαιρεθώ σε δύο, ο μισός θα μάλωνα με τον άλλον μισόν.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 27.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. Ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος που εξαρτάται μόνον από τις τιράντες του.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 27.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7. Διά να κρύψετε την αλήθειαν, πρέπει να ευρίσκεσθε πολύ πλησίον της.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. Και ο χάρτινος αετός διά να φθάση ψηλά, έχει ανάγκην κάποιος να του κάμη κεφάλι.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 31.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9. Την ηδονήν του μασήματος την αισθάνονται οι άνθρωποι μόνον όταν χάσουν τα δόντια των.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 31.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10. Λέγουν «αγάπησε και τρελλάθηκε», ενώ έπρεπε να πουν «τρελλάθηκε και αγάπησε».

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 31.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11. Πολλοί άνθρωποι είναι μηδενικά· και ο τρόπος που ζουν τους έδωσε την μονάδα που χρειάζονται διά να γίνουν κάτι.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 32.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12. Ο διά της μεθόδου των πρακτικών αξιωμάτων στρεβλώνων τα αισθήματα ενός νέου, πολύ ολίγον διαφέρει επαίτου στρεβλώνοντος τα πόδια του παιδιού του.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 41.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13. Καθαρόν πράγμα δεν είναι ό,τι επλύθη, αλλ’ ό,τι δεν ελερώθη.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 57.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


14. Όταν υψώνεται κανείς χωρίς να έχη αξίαν, όπως το μπαλόνι, πρέπει να έχη και παιδιά διά να τον θαυμάζουν.

Θρύψαλα παλαιά και νέα. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911. 65.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15. Δεν σε φθάνει καημένε κάβουρα που βλέπεις τι γίνεται μέσα στην θάλασσα, μα θέλεις να ιδής τι γίνεται και στην ξηρά; Κι εκεί κι εδώ τρώει ο ένας τον άλλον.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16. Ο μόνος λόγος που ανοίγουν πολλοί το στόμα των είναι, διά να σε προειδοποιήσουν ότι πρέπει να κλείσης τ’ αυτιά σου.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17. Όλου του κόσμου τα ερείπια τρομάζουν και μόνον τα Ελληνικά εκπλήττουν.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18. Η Τύχη παρακολουθεί τον άνθρωπον, δεν προηγείται αυτού. Ώστε άδικος είναι ο κόπος εκείνων που νομίζουν πως την κυνηγούν.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 6.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19. Η ζωή είναι ένα ωραίον ποτήρι από χαλκόν· αν δεν το διατηρής καθαρόν, ημπορεί να σε δηλητηριάση.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 6.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20. Δύο αδελφοί δεν πρέπει να έχουν το αυτό επάγγελμα. Πάντοτε ο ένας θα επισκιάση τον άλλον. Αν δεν ημπορούν ν’ αλλάξουν επάγγελμα, φρόνιμον είναι ν’ αλλάξουν επώνυμον.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 7.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21. Εκ των λογοτεχνών άλλοι μεν γράφουν όπως θέλουν αυτοί (τα διάφορα δόγματα) και άλλοι όπως θέλουν οι άλλοι (λαϊκά αναγνώσματα). Υπάρχουν δε κάποτε και οι προσπαθούντες να συνδυάσουν τας ορέξεις των προς τας ορέξεις του αναγνώστου. Τους πρώτους τους κατακρίνουν, τους δεύτερους τους περιφρονούν, τους τρίτους τους κρίνουν.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 10.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22. Ο άνθρωπος ζει με τα ελαττώματά του, και επιζεί με τα προτερήματά του.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 18.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23. Παρά να σκέπτεται κανείς εις άλλην γλώσσαν και να γράφη εις άλλην, καλύτερα είναι να μη σκέπτεται διόλου.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 18.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24. Όταν ακούη κανείς το σύνηθες βάδισμα εννοεί, ότι κάποιος πηγαίνει κάπου, και όταν ακούη ρυθμικόν, ότι κάποιον πηγαίνουν κάπου.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 18.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25. Οι απάτριδες και οι δημοκόποι έχουν διαρκώς Αποκριές. Οι πρώτοι φορούν την προσωπίδα του κοσμοπολίτου και οι δεύτεροι του ιδεολόγου.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 21.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26. Δεν γνωρίζω τι γίνεται εις άλλα μέρη. Εις ημάς όμως ημπορεί κανείς εξ αιτίας ενός προσώπου να σιχαθή επιστήμην ολόκληρον.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 21.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27. Ατυχής είναι η παρομοίωσις του περιττού ανθρώπου με τον πέμπτον τροχόν της αμάξης· διότι ακριβώς αυτός αντικαθιστά πάντοτε εκείνον εκ των τεσσάρων που κατήντησεν άχρηστος.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 26-27.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


28. Εάν η κόρη παρηκολούθει με προσοχήν και σκέψιν το ωραίον άνθος της ροδιάς και εκείνα τα άνθη της που έγιναν πια καταστρόγγυλον ρόιδι, δεν θ’ απεφάσιζεν να υπανδρευθή.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 27.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29. Οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεσαι εις κάποιαν σύγκρουσιν διαιρούνται εις δύο: με τους πρώτους μαλώνεις χωρίς να θυμώσης και με τους δευτέρους θυμώνεις χωρίς να μαλώσης. Με τους πρώτους σε συνδέει φιλία και εκτίμησις, με τους δευτέρους ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 28.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


30. Ότι η φιλία και το φιλί είναι της αυτής ρίζης, το λέγει το λεξικόν, αλλά το υποστηρίζει και η ιστορία με το φίλημα του Ιούδα.


Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 29.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31. Όλων των πραγμάτων η ανακάλυψις οφείλεται εις ανοικτομάτην και μόνον την τάξιν ανεκάλυψε τυφλός. Απλώνει το χέρι του κι ευρίσκει κάθε πράγμα εις την θέσιν του.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


32. Ότι αι γυναίκες προωρίσθησαν να διευθύνουν το σπίτι των αποδεικνύεται και από τον ορνιθώνα, ο οποίος λέγεται κοτέτσι και όχι κοκορέτσι.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 34.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


33. Η φοβερωτέρα εγκατάλειψις δι’ ένα άνθρωπον είναι, όταν τον εγκαταλείπη η εποχή του.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 38.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


34. Ένας άσχημος άνθρωπος ερωτευμένος ομοιάζει με ένα αγκάθι ανθισμένον.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 38.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


35. Την αυτήν έκπληξιν αισθάνεσαι με ένα κεφάλι χωρίς μυαλό και με ένα κανάτι δίχως νερό, όταν τα πάρης διά γεμάτα και έξαφνα τα νιώσης αδειανά.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 44.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


36. Κάποιος εις τον ύπνον του παρεκάλεσε τον Διάβολον να του υποδείξη μέρος χωρίς θλιβεράς αναμνήσεις. «Σκάψε, του είπεν εκείνος, σκάψε πολύ. Αρκεί. Τώρα έμπα μέσα και κουκουλώσου».

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 44.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


37. Βιβλίον άνοστον το οποίον αγοράζεις κιόλας, ομοιάζει προς ένα οχληρόν γνώριμόν σου του οποίου πληρώνεις και το γεύμα.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 44.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


38. Δίκαιον είναι να ζητηθή ο μεγαλοφυής και προφητικός γλωσσολόγος, ο οποίος πρώτος ωνόμασε τα τενεκεδένια εκείνα σκεύη εις τα οποία χώνεις το χέρι σου και από τα οποία βγαίνει η κυριαρχία, κάλπας.
Αφού δε είναι γνωστόν ότι οι Έλληνες κάλπας κυρίως ωνόμαζον τας θήκας της τέφρας των νεκρών θα είχε βεβαίως υπ’ όψιν του και τον ρόλον που παίζουν εις τας εκλογάς οι νεκροί.
Πλην τούτου θα εγνώριζεν ότι εις την νεοελληνικήν η λέξις κάλπη έχει εξαιρετικώς χαρακτηριστικήν σημασίαν.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 44-45.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


39. Εις τον τόπον μας δεν αρκεί να γνωρίζη να γράφη κανείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι άλλοι να διαβάζουν.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 49.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


40. Ο ιδιωτικός βίος είναι δρόμος με καλντιρίμι, ο κοινωνικός δρόμος με σκόνη και ο δημόσιος δρόμος ασφαλτοστρωμένος. Φθάνεις γρήγορα, αλλά καμιά φορά σπας και τα μούτρα σου.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 49.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


41. Όποιος είναι χαλαρώτατος εις τα καθήκοντά του, είναι εντονώτερος εις τα δικαιώματά του, σκλαβώνει τας υποχρεώσεις του και ζητεί από τους άλλους λύτρα.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 55.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


42. Μια μέρα παρεκάλεσα την τύχην να μου στείλη κάτι που να μου ενθυμίζη τα μικρά μου χρόνια, και αυτή μου έστειλε πονόδοντον.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 56.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


43. Και ο κοργιός όταν είναι χορτάτος, περιπατεί με αξιοπρέπειαν.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 57.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


44. Δεν υπάρχει άλλος τόπος όπως εις την Ελλάδα διά την οποίαν εγράφησαν τα περισσότερα βιβλία και όπου διαβάζονται τα ολιγώτερα.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 58.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


45. Ότι δεν γεννήθηκα δι’ αρχηγός το εννοώ, από την ενόχλησιν που αισθάνομαι, όταν ακούω βήματα άλλων πίσω μου.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 59.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


46. Ένας μαθηματικός συμβουλεύει: Θέλεις ν’ αποφύγης ένα γνωστόν; Πλησίασε έναν άγνωστον. Έως ότου να ξεκαθαρισθή η παρεξήγησις ο γνωστός θα έχη προσπεράση.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 66.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


47. Το μεγαλύτερον κατόρθωμα της εμπορικής ρεκλάμας είναι, ότι εξ αιτίας της σιχαθήκαμε τα λογοπαίγνια.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 66.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


48. Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι των μικρών κρατών ομοιάζουν με τους ταξιδεύοντας παραγγελιοδόχους ειδών όχι πρώτης ανάγκης.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 69.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


49. Όχι μόνον στο θέατρον δεν ανεχόμεθα να υποκρίνεται κανείς πάθημα το οποίον έχει, αλλά και έξω προτιμώμεν την μίμησιν από την αλήθειαν· απόδειξις ότι μας αρέσουν οι ξυρισμένοι, αλλ’ όχι και οι σπανοί.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 73-74.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


50. Όποιος έχει λυμένον το στόμα πρέπει να είναι πολύ τυχηρός διά να μην του δέσουν τα χέρια.

Νέα θρύψαλα. Εκδοτική εταιρία «Ο Τρίτων», 1921. 93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
πρώην μέλος
 


Ἐπιστροφὴ στην ΠοίησηΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης