ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ: ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Χῶρος ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων

Δημοσίευσηἀπό ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » Πέμ 06/12/2001 06:26

ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΟΥΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΑΤΡΑΠΟΥΣ ΙΠΕΡΙΩΝΑ.
Κατ' άρχάς έπιβάλεται νά γράφουμε μ ό ν ο μέ έλληνικούς χαρακτήρες.'Οχι !!! Όχι!!! λατινικούς.
'Εθέσες, πρός συζήτησιν, καί πολύ καλά έκανες, τό θέμα (ΠΟΡΒΛΗΜΑ) Πατρίδα καί Σημαία.
Συμμετέχω είς τήν συζήτησιν καί καταθέτω τόν πρώτον μου Λόγον. Τόν έπόμενο θά τόν κατεθέσω άργότερα.
Επειδή γράφω σέ ξένο 'Υπολογιστή καί σέ ξένη οίκία είμαι ύποχρεωμένος νά είμαι πολύ σύντομος. Καί διά τήν αίτίαν αύτήν,πρός τό παρόν, θά άντιγράψω μόνο δύο σχετικές παραγράφους. 'Η πρώτη θά είναι ή έβδόμη, άπό τήν έπιγραφόμενη << ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ>> Πραγματείαν τού Λουκιανού καί ή δευτέρα άπό τό 7ο κεφάλαιο τών <<ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ>> τού Μακρυγιάννη.
Ό Λουκιανός, είς τήν παράγραφον αύτήν, σημειώνει:
<<'Οσοι δέ, μετέχουν εύνοίας πρός τήν πατρίδαν, αύτοί άλήθεια είναι γνήσιοι πολίτες καί θά μπορούσε νά τό μάθη κάπιοος άπό τούς αύτόχθονες, διότι οί μέν ξένοι καθότι νόθοι (πατρίδος) μεταναστεύουν έκ τού πονηρού, τό μέν όνομα τής πατρίδος μήτε τό γνωρίζουν, μήτε άγαπούν, καί ήγούνται δέ παντού τών καταλλήλων διά τήν εύπορία τους, έχοντες θέσει μέτρο εύδαιμονίας τίς ήδονές τής κοιλίας. Σέ αύτούς δέ όπου είναι μητέρα ή πατρίς, άγαπούν τή γή έπί τής όποίας γεννήθηκαν καί άνατράφηκαν, άκόμη καί άν έχουν λίγη καί τραχεία καί μέ λεπτό χώμα γή, άκόμη κι άνα είναι άποροι έπαινούν τήν άρετή τής γής, αύτοί βέβαια δέν γίνονται άποροι διά έγκώμια ύπέρ της πατρίδος. ΄Αλλά καί άν δούν άλλους σεμνότερους σέ παδιάδες άφημένες καί σέ λιβάδια μέ κάθε λογής φυτά διάσπαρτα καί αύτού, τά έγκώμια τής πατρίδος δέν ξεχνούν, αύτοί δέ, βλέποντας πού τρέφει ίππους καί άνδρες έπαινούν καί ταχέως σπεύδει κάποιος είς τήν πατρίδαν είτε νησιώτης ή άπό κάπου άλλού όπου δύναται νά εύδαιμονεί, καί ένώ δένεται άθανασία δέν παραμένει, προτιμώντας τόν τάφο είς τήν πατρίδα, καί ό καπνός άκόμη λαμπρότερος θά φαίνεται άπό πυρά σέ άλλο τόπο.>>
'Ο Μακρυγιάννης, άναφερόμενος, είς τήν μεταξύ τών ύπό τήν ήγεσίαν του έπαναστατών μάχην καί τών στρατιωτών ( διά τήν καθιέρωση τού Συντάγματος τής
3ης Σεπτεμβρίου) τής τού Οθωνος Κυβερνήσεως, συμβουλεύοντας τούς έπαναστάτες, μεταξύ τών άλλων τών λέει:
<< .... Είμείς όσ΄είμαστε 'εδώ, είμαστε τώρα άδύνατοι καί οί άλλοι όπού μά έχουν κλεισμένους πολλοί΄ νά μή χαθήτε κι έσείς άδίκως έλάτε νά σάς άνοίξω τήν πόρτα νά φύγετε. Δέν θέλω νά σάς έχω είς τόν λαιμό μου νά χαθήτε κι έσείς. Κι έγώ μένω είς βοήθεια τού Θεού. Καί σάβανο έχω τήν σημαία όπού 'φκιάσα΄καί αύτήνη άπάνου θέλω νά πεθάνω ύπέρ τής πατρίδος μου καί τής θρησκέιας μου>>. Τότε μά τ' όνομα τού Θεού καί τής πατρίδας, μέ δάκρυα καφτερά θυμώμαι έκείνη τήνβραδιά καί τήν άπάντησιν αύτήνων τών γεναίων άντρών καί τών άθώων παιδιών : << Δέν ήρθαμε είς τόν γάμον σου νά χαρούμε, ήρθαμε νά πεθάνωμε έκεί όπού θά πεθάνης έσύ μέ τήν σημαία τής πατρίδος μας καί θρησκεία μας. 'Εσύ τήν θέλεις σάβανο καί δέν τήν θέλουμε έμείς ; .....>>
ΦΟΥΡΑΚΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

(Διορθώθηκε από FOURAKIS στις 1:37 μμ on 6 Δεκ 2001)

(Διορθώθηκε από FOURAKIS στις 12:00 πμ on 7 Δεκ 2001)

Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
 
Δημοσ.: 808
Ἐγγραφή: Δευ 02/09/2002 22:27

Δημοσίευσηἀπό ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » Πέμ 21/02/2002 06:29

Η λέξη πολίτης είναι ,εκτός της έννοιας πόλης, και αναγ-
ραμματισμός της λέξης και έννοιας (γνωστό το μεγαλείο
της Ελληνικής Γλ.) οπλίτης. Αυτός που μάχεται είναι ελεύ-
θερος να ζεί εις την πόλη.
Φτάσαμε όμως να φυλάμε τα πόδια αυτών που δίνουν
την Σημαία σε ανθρώπους που ο Λουκιανός ονομάζει
ως ανθέλληνες.
Δεν πάει άλλο.
ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
 
Δημοσ.: 474
Ἐγγραφή: Σάβ 02/02/2002 13:01

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τετ 10/04/2002 00:19

Φίλτατε Ίκαρε,

Φυλάμε ή φιλούμε τα πόδια των αυθεντών μας, ή αφεντάδων μας. μόνο όσοι από εμάς είμασθε δούλοι.

Δούλος ο Έλλην ουδέποτε υπήρξε. Δια τον λόγο τούτο και ποτέ δεν έπραξε τοιούτες πράξεις υπρβολικής δουλοπρεπείας. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους...λαούς, οίτινες αρέσκονταν εις εξευτελιστικάς τοιαύτας υπερβολάς .

Πολλοί α-δελφοί μας δεν δύνανται να αναλάβουν όπλα και να υπερασπισθούν την Πατρίδα μας. Ας μην τους θεωρούμε υπο-Έλληνες. Ως υπηρετήσας και απολυθείς από τις Ειδικές Δυνάμεις, ουδέποτε εθεώρησα ως κατωτέρους μου όσους δεν εδυνήθησαν να αναλάβουν τα όπλα τα Ιερά που εγώ ανέλαβα ΚΑΙ δια λογαριασμόν τους. Ας μην είμεθα απόλυτοι, λεκτικώς.

Ας είμεθα απόλυτοι όμως, όλοι μας, όταν επιζητούμε την κατακεραύνωση των ΠΟΛΤΙΚΩΝ ανδρών μας, οίτινες ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπηρετήσαντες εις το ένδοξον ελληνικό στράτευμα, είτε διότι υπηρέτησαν εις στράτευμα άλλων χωρών είτε διότι επικαλέσθησαν λόγους ψευδείς και ΥΠΟ-ΚΡΙΤΙΚΟΥΣ, αποφεύγωντας την ιερή αυτή υποχρέωση, έχουσιν την αναίδεια και ουχί το ΘΡΑΣΣΟΣ (θάρρος + Θαρσος) όπως επιζητήσουν, κάποια έτη αργότερα, την εξουσία της Πολιτείας μας.

Χαίρετε,
Morticious

πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΚΑΟΥΛΛΑΣ ΛΑΜΠΡOΣ » Τρί 16/04/2002 02:42

Μιλώντας για την σημαία...

Στο τεύχος 19, του Μαρτίου 2002 του Ελληνοκεντρικού περιοδικού "ΙΧΩΡ" μπορείτε να βρείτε άρθρο του Γιώργου Τσαγκρινού με τίτλο
"ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ - Από την Αρχαιότητα εως Σήμερα"

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που θα λύσει αρκετές από τις απορίες σας περί Ελληνικής σημαίας.

Στο μπροστινό εξώφυλλο υπάρχει αρχαίος στρατιώτης με Ελληνική σημαία (με ισοσκελή σταυρό!) ενώ στο πίσω εξώφυλλο υπάρχει η σημαία των Κυπρίων αγωνιστών του 1821! :biggrin:

Χαιρετισμούς,
::Λάμπρος

ΚΑΟΥΛΛΑΣ ΛΑΜΠΡOΣ
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τρί 16/04/2002 21:19

Πολύ ορθόν Λαμπρέ φίλε μου...

Δεν θεωρούσα βεβαίως πρέπουσα την αναφορά εις το Σύμβολον του Κράτους μας δια του αναφερθέντος άρθρου, διότι δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να διαφημίζουμε περιοδικά ή εφημερίδες δια μέσου της ιστοσελίδος ταύτης.

Το Σύμβολον, έχει αυτήν ακριβώς την δυνατότητα : εκτός της πασιφανούς εικόνας, "ομιλεί" διαφορετικώς εις το εσώτερον του καθ'ενός Κόσμον, αναλόγως των παραστάσεων και -ενίοτε- του βαθμού μυήσεως...

Η σημαία των Κυπρίων αγωνιστών (Κατανοώ την ζέση σου για το θέμα) είναι ένα τέτοιο σύμβολο. Η απεικόνιση αρχαίου στρατιώτου δε, είναι εικαστική αναπαράστασις, δυναμένη να υποκαταστήση το σύμβολο είτε με το "ΕΝ ΤΟΥΤΟ ΝΙΚΑ", ή με την κεφαλή της Αθηνάς. Κάθε ένα από αυτά έχει την σημασίαν αυτου, πλήν όμως η έννοια του πρώτου (Κυπριακού) Συμβόλου είναι αντιληπτή και ελευθέρα από παρεμβάσεις τρίτων-έστω καλοπροαιρέτων- που την ετερο-νοηματοδοτούν...


Χαίρε εν Υγεία,
Morticious

(Διορθώθηκε από Morticious στις 2:00 μμ on 29 Απρ 2002)

πρώην μέλος
 


Ἐπιστροφὴ στην Παγκοσμιοποίηση - Νέα ΤάξηΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση: Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 0 ἐπισκέπτες

cron