Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Συζήτηση γιὰ διάφορα θέματα

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τετ 29/03/2006 04:22

ΩΣ ΓΝΩΣΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ Η Η ΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΝΟΗΜΟΝ ΟΝ.ΑΡΑ ΚΑΤΑΡΕΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΙΝΔΟΕΥΡΟΠΑΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΤΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ.Κατά την εποχή του Πυθαγόρα, αλλά και προγενέστερα από αυτόν, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα σύμβολα των γραμμάτων για να συμβολίζουν τους αριθμούς. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ελληνική γλώσσα αποτελείται από 28 σύμβολα και 27 αριθμητικές θέσεις. Αναλυτικά, τα 28 αυτά σύμβολα είναι τα εξής:
Α=1
Β=2
Γ=3
Δ=4
Ε=5
F=6
S΄= 6
Ζ=7
Η=8
Θ=9
Ι=10
Κ=20
Λ=30
Μ=40
Ν=50
Ξ=60
Ο=70
Π=80
Q=90
Ρ=100
Σ=200
Τ=300
Υ=400
Φ=500
Χ=600
Ψ=700
Ω=800
ΣΑΜΠΙ=900

Το σύμβολο F ονομάζεται δίγαμμα, το S΄ στίγμα, ενώ το Q ονομάζεται κόππα και το σαμπί είναι ένα π στραμμένο προς τα δεξιά κατά 45 μοίρες.


Σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα αριθμήσεως, κάθε λέξη έχει ένα και μόνο ένα άθροισμα, το οποίον ονομάζεται λεξάριθμος. Έτσι, ο λεξάριθμος της λέξεως ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ είναι:
ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ = 30+5+60+1+100+10+9+40+70+200 = 525. Η λέξη ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ είναι σύνθετη και παράγεται από τις λέξεις ΛΕΞΙΣ και ΑΡΙΘΜΟΣ, είναι δηλαδή ο αριθμός της κάθε Ελληνικής λέξεως, σύμφωνα με το Ελληνικό σύστημα αριθμήσεως.


Όταν δύο λέξεις ή προτάσεις έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, τότε λέμε ότι έχουμε λεξαριθμική ισοψηφία ή ταυτότητα μεταξύ αυτών.


Οι περισσότεροι λεξάριθμοι κυμαίνονται μεταξύ των αριθμών 200 και 1800, ενώ γενικά οι αριθμητικές τους τιμές βρίσκονται μεταξύ του 1 και του 5000. Έτσι, είναι μικρή η πιθανότητα για δύο λέξεις να έχουν τον ίδιο λεξάριθμο και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύμπτωση το γεγονός της ισοψηφίας.
Οι λέξεις ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ και ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, διότι:
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ = 200+500+1+10+100+10+20+70+200 = 1111
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ = 9+5+40+5+30+10+800+4+8+200 = 1111


Η ερμηνεία της προηγούμενης λεξαριθμικής ταυτότητος είναι προφανής, διότι ο ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ είναι ο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ μαθηματικός μηχανισμός της δημιουργίας της ύλης, δεδομένου του γεγονότος ότι τα υποατομικά σωματίδια της ύλης είναι σφαιρικά, αλλά ακόμη και οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος έχουν σφαιρικό σχήμα.

Οι λέξεις ΦΩΤΟΝΙΟΝ και ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΣ ισοψηφούν με τον αριθμό 1850, δηλαδή
ΦΩΤΟΝΙΟΝ = ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΣ = 1850,
γεγονός που δηλώνει ότι η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει ότι το ΦΩΤΟΝΙΟΝ διαδίδεται ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΣ εις τον τρισδιάστατων χορών. Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι όχι μόνον το ΦΩΤΟΝΙΟΝ διαδίδεται ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΣ, αλλά επιπλέον οι κυματοειδείς καμπύλες της διαδόσεως του φωτονίου είναι ημιτονοειδείς.


Μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις του γεγονότος ότι η Ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική λαμβάνεται από την λεξαριθμική εξαγωγή του αριθμού π=3,14... .
Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός π ορίζεται σαν το πηλίκον του μήκους της περιφερείας ενός κύκλου προς τη διάμετρο αυτού. Πρέπει να τονίσουμε ότι το σύμβολον π προέρχεται από το αρχικόν γράμμα της λέξεως πηλίκον, διότι το π δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πηλίκον του μήκους της περιφερείας του κύκλου ως προς τη διάμετρό του. Εάν σχηματίσουμε το πηλίκον των λεξαρίθμων
(ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ)/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, παρατηρούμε ότι αυτό ισούται με τον αριθμό 3,14 !!! με ακρίβεια τριών ψηφίων. Πράγματι έχουμε:
ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ = 338+1016+940 = 2294
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = 730, επομένως 2294/730=3,1424657534...!!!


΄Όμως υπάρχει και συνέχεια, η οποία δείχνει ότι η λεξαριθμική εξαγωγή του π δεν είναι τυχαία. Η συνέχεια είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του χρυσού αριθμού. Αυτή έχει ως εξής:
Από τα μαθηματικά γνωρίζουμε ότι Φ = (+1)/2 = 1,618... . Σχηματίζοντας το πηλίκον που δίδει τον αριθμό Φ, χρησιμοποιώντας την αρχαία Ελληνική γλώσσα λαμβάνουμε:
(Ο ΠΕΝΤΕΠΟΔΟΣ + ΕΝ)/(Η ΔΥΑΣ) = (70+864+55)/(8+605) = 989/613 = 1,61...!!!


Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει ακόμη και τις κυριότερες μαθηματικές σταθερές όπως το π και το φ. Όμως και το φ δεν έχει δοθεί τυχαία ως σύμβολο του χρυσού αριθμού, διότι είναι το αρχικόν γράμμα της λέξεως ΦΥΣΙΣ, η οποία έχει τον ίδιο λεξάριθμο με τη λέξη ΑΝΘΡΩΠΟΣ και την φράση ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ. Είναι γεγονός ότι η ΦΥΣΙΣ, αλλά και ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ έχουν κατασκευασθεί με βάση τον χρυσό αριθμό φ. Πράγματι:
ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1+50+9+100+800+80+70+200 = 1310
ΦΥΣΙΣ = 500+400+200+10+200 = 1310
ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ = 515+31+391+373 = 1310 .


Η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει λοιπόν τη γεωμετρία της κατασκευής του ανθρώπου, αλλά και τον τρόπο της κατασκευής του. Πράγματι:
ΣΤΥΣΙΣ = ΧΥΜΟΣ = ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΦΥΣΙΣ = 1310, γεγονός που δηλώνει ότι ο άνθρωπος δημιουργείται από την στύση του ανδρικού οργάνου που παράγει το σπέρμα και είναι ένα ον ταυτιζόμενον με την φύσιν, διότι γεννιέται από αυτή και επιστρέφει εις αυτήν. Για το γεγονός της λεξαριθμικής ταυτίσεως της φράσεως ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ με τη λέξη ΑΝΘΡΩΠΟΣ, πρέπει να πούμε ότι το πηλίκον του ύψους του ανθρώπου προς το ύψος του ομφαλού του, δίδει τον χρυσόν αριθμόν, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ.


Η Ελληνική γλώσσα γνωρίζει ακόμη και τους νόμους της συμπαντικής δημιουργίας και κατά συνέπεια την αλήθεια. Πράγματι:
ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΝ = 64+565 = 629
ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ = 256+373 = 629, δηλαδή:
ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΝ = ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ = 629 !!!


Επίσης:
Ο ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ = 699!!!
Δια τούτον τον λόγον, ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ εστίν ο ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝ=ΦΩΣ , ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΟΣ=ΕΚΛΥΤΟΣ ΒΙΟΣ1307
ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ''ΠΕΡΙΕΡΓΟ''ΕΤΟΣ 2012
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4205

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΕΤΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4205

Ο ΑΝΑΡΧΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4205

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ = 4205

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ « ΑΔΕΛΦΟΣ » = 4205

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ « ΑΔΕΛΦΟΣ » ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΧΘΩΝ = 4205

ΠΥΡΦΟΡΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ = 4205

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΗΠΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ = 4205

ΒΕΒΑΙΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΕΨΙΛΟΝ ΑΒΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΙΑ = 4205

ΒΕΒΑΙΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΕΙΣ ΓΑΙΑΝ = 4205

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ = 4205

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ = 4205

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΗΠΑ = 4205

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΕΨΙΛΟΝ = 4205

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΕΨΙΛΟΝ ΕΙΣ ΓΑΙΑΝ = 4205

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣ ΓΑΙΑΝ = 4205

Η ΓΑΛΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4205

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ « ΑΔΕΛΦΟΣ » = 4205ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4206

ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΕΨΙΛΟΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΑΙΑ = 4206

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΕΝΔΕΚΑ Η ΩΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ = 4206

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΝΔΕΚΑ ΟΓΔΟΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4206

ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ = 4206

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ = 4206

ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΤΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4206

ΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΙΚΗ ΕΡΕΙΠΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ = 4206

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΗΠΑ = 4206

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΓΑΙΑΝ = 4206

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΔΕΚΑ ΟΓΔΟΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 4206

ΓΛΩΣΣΑ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ = ΦΩΤΕΙΝΗ = 1673
ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ – ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ = ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΟΠΛΟ = 1876
ΓΛΩΣΣΑΝ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΗ = ΣΥΜΠΑΝ ΦΩΤΟΣ = ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ = 2641
ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ = ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΑΡΑ = 4145

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω=3999
το υπερτατο οπλο των ελληνων=3999???????????????
οι ανω πληροφοριες προερχονται απο τις ερευνες του καθηγητη
Ελ Αργυροπουλου και φυσικα απο τον αληθη μαθηματικο νομο της αληθειας που διεπει την γλωσσα του συμπαντος και των θεων.
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ » Κυρ 02/04/2006 21:11

Μια μόνο ερώτηση, χωρις να υπάρχει καμία ειρωνία, αλλά είναι πραγματικά απορία μου. Τα παραπάνω ισχύουν και για την αρχαία ελληνική γλωσσα; διότι η σύνταξη και η γραμματική της διαφέρει αρκετά ως προς την σημερινη. Και μερικές λέξεις δεν υπήρχαν τότε, πχ "ΗΠΑ"ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 

.

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Δευ 03/04/2006 00:27

.
Τελευταία ἐπεξεργασία ἀπὸ πρώην μέλος τὴν Παρ 05/09/2008 21:59, ἐπεξεργάστηκε 1 φορὰ συνολικά.
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Δευ 03/04/2006 05:22

Φίλε Παναγιώτη οσο αφορά την τις εκφυλιστικές τροποποιήσεις που έχει υποστεί η γλώσσα μας στο πέρασμα των αιώνων ,δεν σημαινει οτι έχει υποστεί καταστροφή όσο αφορα την απόλυτη φύση και την μαθηματικη λειτουργεία της. απο την στιγμή που υπάρχουν ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΣΤΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.θυμάσε μια περιέργη πολιτική τροπολογία που ηθελε αντικατάσταση των Ελληνικων γραμμάτων με λατινικά?Αυτο θα ηταν καταστροφή.Οσο αφορα το ουσιαστικό ερώτημα σου αν ισχύουν στην αρχαιά Ελληνική θα απαντήσω καταφατίκα ,βεβαίως και μάλιστα με περισότερη ευκολία δημιουργούμε εξισώσεις με πιο άμεσα συμπεράσματα. Επειδή όλες οι λέξεις έχουν αρχαια ρίζα και χρησιμοποιουμε σωστό συντακτικό
περνουμε αληθείς εξισώσεις.Για το δεύτερο ερώτημα σου σχετικα με τον χρονο έλευσις νέων λέξεων ''πχ ΗΠΑ'' σιγουρα ξέρεις οτι στα μαθηματικά δεν υπάρχει χρόνος ''παρελθόν παρόν μελλον'' και πριν 10000 χρόνια 5και 5 κάνουν 10 και σε ένα δισ χρόνια 5και5 θα κάνουν παλι δέκα.
Αφού ο Θεός ειναι ο αριθμός όπως ειχε πει ο πάνσοφος θειοφόρος Πυθαγώρας για το θείο δεν υφισταται χρόνος.Έτσι και στην Ελληνική γλωσσα που η δομή βασίζεται σε μαθηματική φύση δεν
υπάρχει χρόνος για αυτο υπάρχει και πρόβλεψη.Έχεις ακούσει την γνωστή φραση '' Ο ΘΕΟΣ ΜΟΝΟ ΞΕΡΕΙ....''η ''ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ''.Δεν ειναι ύβρις να πώ πώς μεσω της αριθμοσοφίας και των λεξαρίθμων ''ξεκλέβεις'' θεια γνώση και μαθαίνουμε και εμείς οι θνητοί για το τι ΜΕΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΕ. '' ΙΔΟΥ = ΘΕΟΥ = 484

Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙ = Η ΓΛΩΣΣΑ = 1242
Η Ελληνική γλώσσα ανεκάθεν είχε συσσωρευμενες πληροφορίες για τα πάντα για τους πάντες για καθε επιστήμη για καθε κατάληξη γεγονονότος για καθε χώρα αν γραφεται με Ελληνικά με ορθη ορθογραφία ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ.ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ + ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ = 1666
ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ = 1666
ΑΛΛΑΧ = 662
ΠΑΚΙΣΤΑΝ = 662
Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ = 662

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ + ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ = 1666
ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ = 1666
Φυσικα η φράσεις νεα υορκη ή αλλάχ δεν υπήρχαν πριν 2500 έτη όμως ειναι η σχεση αιωνια ειναι καταχωρημένη στη σοφία της γλώσσας.Οπως και ο Κεντέρης δεν Υπήρχε πριιν 2500 ή 1000000000 ή 2500 η΄60 χρονια ομως παντα ήταν στην διασταση της σοφίας των αριθμών οτι''
ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ = 688+324+988 = 2000
Ο ΕΛΛΗΝ ΔΡΟΜΕΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ = 70+123+819+988 = 2000
Ακόμα ουτε ποδόσφαιρο υπήρχε αλλά σαν πολλές κουφές συμπτώσεις
ΕΛΛΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΣ = 1697
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ = 1697
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΥΟ ΕΝΑ = 1697
ΕΛΛΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ = 1697


ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ = 2986
ΕΛΛΑΣ ΕΤΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ = 2986


ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ = 3356
ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ = 3356ΒΕΒΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ=2145
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ=2145
ΒΕΒΑΙΟΝ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ=4297
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΣΤΙ=4297

ΝΤΑ ΛΟΥΖ=ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ=858
ΔΗΛΑΔΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΤΕΛΙΚΟ=858
ΚΟΡΝΕΡ+ΣΟΥΤ+ΚΕΦΑΛΙ+ΓΚΟΛ=2004
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΕΛΛΑΣ Α ΤΕΛΙΚΟ=2004
ΕΠΙΣΗΣ -'' ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ = 2004''


ΑΡΙΘΜΟΙ = Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΝ = ΓΝΩΣΗ
Σύντομα φίλε Χωνια Δημήτρη θα απαντήσω σχετικά με την δικη σου τοποθέτηση .
Μερικές εξισώσεις παρακάτω τα συμπερασματα δικα σας
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ = ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ = ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ = ΟΡΧΕΙΣ
ΕΛΛΑΣ = ΜΑΘΗΣΗ
ΔΡΑΧΜΗ = ΣΑΤΑΝΑΣ = ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΝΥΜΑ = ΤΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ = ΑΙΩΝΙΟΣ = ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ
ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ = ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΦΑΛΜΑ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ = ΕΜΠΕΙΡΟΣ
Ο ΥΠΝΟΣ = ΑΣΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ = ΑΫΛΟΣ
ΦΑΝΤΑΣΜΑ = ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΨΑΓΜΕΝΟΣ = Η ΓΝΩΣΗ
ΜΟΙΡΑ = ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΕΒΡΑΙΟΣ = ΓΕΛΟΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ = ΤΙΜΩΡΙΑ = ΓΡΟΥΣΟΥΖΙΑ
ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ = ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ = ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
ΠΕΝΤΕΛΗ = ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΙ = Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ = ΥΛΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΑΙΘΕΡΑΣ = ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ
ΠΡΩΤΟΝΙΟ = ΧΡΙΣΤΟΣ

534=ΜΥΘΟΔΙΑ=H ΓΕΝΝΗΣΙΣ=ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ=ΔΙΟΣ OΠΛΟ=ΛΟΓΟΣ ΚΛΙΜΑΞ=ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ=ΠΥΛΑΙ
ΜΥΘΩΔΙΑ=ΟΙ ΘΕΟΙ ΟΛΥΜΠΟΥ =1264
2032="ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ"=ΓΙΑΧΩΒΕΧΑΙ {γιαχβε}ο θεος εβραιστί
2125=Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ=ΕΞΑ'Υ'ΛΩΣΗ ΓΙΑΧΒΕ (άλωσις γιαχβε)
666=ΚΑΘΕ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ= 1629 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΑΣΗ=1629
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΑΣ=2368
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=2368
ΕΛΛΑΣ ΕΣΤΙ = 781
ΣΟΦΙΑ = 781
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ=ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ=1395
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=3950
ΣΥΝΑΡΙΘΜΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ=3950
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΕΣΤΙ=1750
ΘΕΙΟΝ ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ=1750
ΕΣΤΙ ΤΟ ΕΨΙΛΟΝ=1750
ΣΠΕΙΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ=1750
ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΝ=1750
ΠΟΙΗΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ=1750
Η ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ=1750

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ=2743
ΣΥΝΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ=2743
Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΓΝΩΣΙΣ=2743
ΟΛΥΜΠΙΟΣ=ΑΜΒΡΟΣΙΑ+ΝΕΚΤΑΡ=900
ΝΟΗΜΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ=ΟΥΣΙΑ ΘΕΙΟΥ ΟΝΤΟΣ=1865
ΤΑΧΥΤΗΣ ΦΩΤΟΣ = ΕΣΤΙ Η ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ=3679
ΑΕΙ ΟΝ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΦΩΣ ΚΟΣΜΟΥ = ΤΑΧΥΤΗΣ ΦΩΤΟΣ = 3679 !!!
ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
1310 664 646
ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ = ΦΥΣΙΣ
1310 76 1234 1310
ΒΕΒΑΙΟΝ = ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ= 140
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΙΣ ΕΙΝΑΙ = ΦΩΣ
161 1263 76 1500
Οπου ΑΠΕΙΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ=892 είναι το μήκος περιφέρειας κύκλου
με διάμετρο ίση πρός ΘΕΟΣ=284 !!! Αυτό το τελευταίο επιβεβαιώνεται
με τήν διαίρεση 892 : 284 = 3,14... = π
ΓΛΩΣΣΑ = ΕΙΝΑΙ ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
1234 76 894 264
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Δευ 03/04/2006 18:58

Θα συμφωνήσω με τον Δημήτριο και θα ρωτήσω επίσης, πόσο "δόκιμο" είναι να συγχέονται προτάσεις ή και λέξεις από την αρχαία, την καθαρεύουσα και την δημοτική ελληνική γλώσσα; Δεν θα πρέπει να ακολουθείται μία και συγκεκριμένη μορφή; Πότε, για παράδειγμα, θα μπεί "εστί" και πότε "είναι"; Είναι το ίδιο; Δεν αλλάζει αρκετά το άθροισμα; Και πώς με τέτοιες "μαγγανείες", τρόπον τινά, μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμ είναι σωστό; Αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά ήλθαν στο φως της δημοσιότητας μετά το ευρωπαϊκό κύπελλο κτλ., οπότε μήπως, ως ένα βαθμό "μαγειρεύτηκαν" για να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα; Δηλώνω εκ των προτέρων ότι δεν έχω γνώσεις αριθμοσοφίας και επομένως μπορεί να σφάλλω σε πολλά σημεία. Απλά θέτω κάποια ερωτήματα σε διάφορα σημεία που μου φάνηκαν λίγο περίεργα.
πρώην μέλος
 

.

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Δευ 03/04/2006 20:00

.
Τελευταία ἐπεξεργασία ἀπὸ πρώην μέλος τὴν Παρ 05/09/2008 21:59, ἐπεξεργάστηκε 1 φορὰ συνολικά.
πρώην μέλος
 

.

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τρί 04/04/2006 03:43

.
Τελευταία ἐπεξεργασία ἀπὸ πρώην μέλος τὴν Παρ 05/09/2008 21:58, ἐπεξεργάστηκε 1 φορὰ συνολικά.
πρώην μέλος
 

.

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Παρ 07/04/2006 00:05

.
Τελευταία ἐπεξεργασία ἀπὸ πρώην μέλος τὴν Παρ 05/09/2008 21:57, ἐπεξεργάστηκε 1 φορὰ συνολικά.
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΜΠΟΡΜΠΙΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ » Τρί 18/04/2006 20:23

έχω φτιάξει προγραμμα λεξαρίθμων.
όποιος δε διαθέτει κάτι ανάλογο ας στείλει email να του ταχυδρομήσω cd για δοκιμή...
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΠΟΡΜΠΙΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Μέλος
Μέλος
 
Δημοσ.: 93
Ἐγγραφή: Κυρ 11/12/2005 21:24

Δημοσίευσηἀπό ΚΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ » Τρί 02/05/2006 13:49

Αυτά είναι λεξαριθμικά του κ.Αργυρόπουλου στα οποία υπάρχουν πολλά λάθη..
Κάποια στιγμή τον είχαμε καλεσμένο σε μία φιλοσοφική εστία όπου ήμουν γραμματέας..
Την πρώτη φορά εφόσον δέν τον ήξεραν πιστέψαν σε κάποιες λεξαριθμίες..
Πήραν και κάποια βιβλία του΄και τα διαβάσαν.
Την δεύτερη φόρά καθώς ήταν διαβασμένοι και απο κάποιες άλλες λεξαριθμίες που έδειχνε,ο κόσμος άρχισε να δυσανασχετεί και είπαν ακριβώς την ίδια κουβέντα που είπε και ο φίλτατος ΒΟΥΒΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄μήπως τα μαγειρεύει ;:D
Ε λοιπόν ψάχτηκα κι εγώ λίγο καλήτερα και έκανα μία έρευνα ...
:)

Μια από τις μεγαλύτερες αποδείξεις για τη μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα πάντα με τον κ. Αργυρόπουλο, είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του αριθμού π=3,14...ο κ. Αργυρόπουλος ορίζει το π ως,

π=ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ=2294/730=3.14...
αλλά και τον χρυσό αριθμό Φ=1.618..,

(Ο ΠΕΝΤΕΠΟΔΟΣ + ΕΝ)/(Η ΔΥΑΣ) = (70+864+55)/(8+605) = 989/613 = 1,61...

Το Φ ισούται με (V5+1)/2.* Το πρόβλημα όμως και στις δυο περιπτώσεις είναι πως τόσο το π όσο και το Φ είναι άρρητοι αριθμοί και συνεπώς δεν μπορούν να γραφτούν σαν κλάσμα ακεραίων αριθμών. Ο ορισμός τουπ που δίνει ο κ. Αργυρόπουλος είναι λανθασμένος. Το κλάσμα που έχει γράψει είναι μια προσέγγιση του π στα πρώτα 2 δεκαδικά ψηφία. Γνωρίζει άραγε η ελληνική γλώσσα το π λανθασμένα; Ή μήπως το ορίζει με λάθος τρόπο; Ποιά η χρησιμότητα της παραπάνω λεξαριθμικής ισοψηφίας; Το μήκος της περιφέρειας ενός κύκλου προς της διάμετρο του δεν ισούται με 2294/730. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο τότε το αρχαίο πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου με κανόνα και διαβήτη, θα μπορούσε να λυθεί. Η υπερβατικότητα του π, που αποδείχθηκε το 1882 απο τον Lindemann, έλυσε και το πρόβλημα απαντώντας πως ... το πρόβλημα είναι άλυτο. Κάθε προσέγγιση του π, είναι και προσέγγιση του προβλήματος. Συνεπώς, ο κ. Αργυρόπουλος αναφέρει ένα λάθος ορισμό ως απόδειξη (και ισχυρή μάλιστα) της μαθηματικής δομής της ελληνικής γλώσσας.

Αν και είναι ανούσια άσκηση το να μετρήσει κανείς όλες τις λέξεις μιας γλώσσας μιας και οι γλώσσες είναι δυναμικά συστήματα που μεταμορφώνονται, εμπλουτίζονται και αλλάζουν συνέχεια, το TLG έχει υπολογίσει γύρω στους 1.2 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους της αρχαίας ελληνικής. Θεωρώντας τη χειρότερη (και εντελώς ιδανική/εξωπραγματική) περίπτωση, οι λεξάριθμοι να έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένες τιμές σε όλες αυτές τις λέξεις, τότε έχουμε 1,200,000/5000= 240 λέξεις ανά λεξάριθμο. Δηλαδή σε κάθε αριθμητική τιμή από το 1 ως το 5000, έχουμε κατά μέσο όρο 240 λέξεις με τον ίδιο λεξάριθμο. Άρα η πιθανότητα δυο λεκτικοί τύποι να έχουν τον ίδιο λεξάριθμο είναι 0.0002 ή 0.02% ή 1 στις 5000. Φυσικά η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη μιας και οι περισσότερες λέξεις (όπως λέει και ο κ. Αργυρόπουλος) βρίσκονται μεταξύ του 200 και του 1800. Όποια και να' ναι η πιθανότητα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Για μια περίπτωση που υπάρχει λεξαριθμική ισοψηφία, υπάρχουν και εκατομμύρια άλλες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τέτοια ισοψηφία. Ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει ισοψηφία, η νοηματική σχέση των λέξεων είναι αρκετά διφορούμενη εως άσχετη.
Απλά ο κ.αργυρόπουλος προυποθέτει το ζητούμενο.Το Φ ισούται με (V5+1)/2.* =ρίζα του 5.απλά δέν ήξερα πως να το γράψω καθώς τα fonts μου δέν υποστηρίζουν την 'ρίζα'
Φιλικά
Ανδρομέδα!!


Μέσα στο σκοτάδι μου βρήκα το Φώς!!!

http://www.anexigito.tk
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΚΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ανδρομέδα
 
Δημοσ.: 35
Ἐγγραφή: Σάβ 25/03/2006 01:57
Τοποθεσία: Αθήναι

Ἑπόμενο

Ἐπιστροφὴ στην ΓενικάΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση: Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 0 ἐπισκέπτες

cron